Ban chủ nhiệm Khoa

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Trần Thanh Phương

Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Điện - Điện tử

Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

TS. Huỳnh Văn Vạn

Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

 

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Võ Hoàng Duy

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Giảng viên Bộ môn Điều Khiển Tự Động

 

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Giảng viên Bộ môn Điều khiển Tự động

 

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

 

TS. Vũ Trí Viễn

Trưởng bộ môn Điều khiển tự động

Email: vutrivien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

GS. TS. Pavel Brandstetter

Giảng viên - Nghiên cứu viên

E-mail: pavel.brandstetter@vsb.cz 

TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

 

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Phó trưởng bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

TS. Trần Đức Anh Minh

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc : C117

 

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: leanhtuan1@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

  TS. Phan Tấn Phát

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: phantanphat@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : Đang đi học nước ngoài

  ThS. Thiều Quang Trí

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: thieuquangtri@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  ThS. Nguyễn Thành Quang

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

   

  TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Giảng viên bộ môn Điều khiển Tự động

  Email: nguyenthiphuongthao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  Bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Đinh Hoàng Bách

  Viện trưởng Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế

  Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

  Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Huỳnh Văn Vạn

  Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử

  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  ThS. Đào Huy Tuấn

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

  Email: daohuytuan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  ThS. Phan Thành Tài

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

   

  Email: phanthanhtai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp SV: 

  TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendoanquocanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Dáo
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Trần Hoàng Quang Minh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Công Tráng
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyencongtrang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Trần Đình Cương
  Phó trưởng bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc:C118

   

  ThS. Phạm Hữu Lý
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: phamhuuly@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Hồ Đăng Sang
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: hodangsang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Trung Thắng
  Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

  Email: nguyentrungthang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Bộ môn Điện Tử Viễn Thông

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Trần Thanh Phương

  Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Điện - Điện tử

  Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

  Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  ThS. Đặng Ngọc Khoa

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: dangngockhoa@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Huỳnh Thanh Thiện

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: huynhthanhthien@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Đỗ Vinh Quang

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: dovinhquang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Từ Lâm Thanh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tulamthanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  GS. TS. Miroslav Voznak

  Giảng viên - Nghiên cứu viên

  Email: voznak@ieee.org

  TS. Võ Phú Thoại

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: vophuthoai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : C117

  TS. Hà Duy Hưng

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: haduyhung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Trần Thành Nam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhnam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Nguyễn Kiều Tam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenkieutam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Nguyễn Nhật Tân

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyennhattan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Trần Công Thịnh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  Bộ phận Hành chính

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  Phan Thanh Duy

  Viên chức hành chính

  Email: phanhthanhduy@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Lê Đức Thịnh

  Viên chức hành chính

  Email: leducthinh@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Nguyễn Thị Thu Quyên

  Viên chức hành chính

  Email: nguyenthithuquyen@tdtu.edu.vn

  Office: C008