Ban chủ nhiệm Khoa

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C008

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (9:30 - 11:30) tại C117

TS. Trần Thanh Phương

Phó Khoa Điện - Điện tử

Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

TS. Đinh Hoàng Bách

Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 3 (17:30 - 19:30)

TS. Huỳnh Văn Vạn

Trợ lý trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C008

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (9:30 - 11:30) tại C117

GS. TS. Pavel Brandstetter

Giảng viên - Nghiên cứu viên

E-mail: pavel.brandstetter@vsb.cz 

GS. TS. Sang Bong Kim

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (13:00 - 15:00) và Thứ 5 (15:00 - 17:00) tại C117

 

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

TS. Trần Đức Anh Minh

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc : C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (13:00 - 15:00) tại C117

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: leanhtuan1@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (7:00 - 9:00) và Thứ 3 (9:30 - 11:30) tại C117

TS. Vũ Trí Viễn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vutrivien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30) và Thứ 5 (9:30 - 11:30) tại C117

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (7:00 - 9:00) và Thứ 4 (9:30 - 11:30) tại C117

    ThS. Phan Tấn Phát

    Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

    Email: phantanphat@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc : Đang đi học nước ngoài

    ThS. Thiều Quang Trí

    Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

    Email: thieuquangtri@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (15:00 - 17:00) tại C117

    ThS. Nguyễn Thành Quang

    Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

    Email: nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (13:00 - 15:00) và Thứ 4 (13:00 - 15:00) tại C118

     

    TS. Trần Việt Hùng 

    Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

    Email: tranviethung@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Nhân sự Chức vụ Liên hệ

    TS. Đinh Hoàng Bách

    Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

    Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 3 (17:30 - 19:30)

    KS. Phan Thành Tài

    Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

     

    Email: phanthanhtai@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp SV: 

    TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: nguyendoanquocanh@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (7:00 - 9:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

    TS. Nguyễn Dáo
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: nguyendao@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30) , Thứ 2 (13:00 - 15:00)

    TS. Trần Hoàng Quang Minh
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 3 (9:30 - 11:30)

    TS. Nguyễn Công Tráng
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: nguyencongtrang@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13g - 15g) , Thứ 3 (15g - 17g)

    TS. Huỳnh Văn Vạn

    Trợ lý trưởng khoa

    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

    ThS. Trần Đình Cương
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc:C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (17:30 - 19:30), Thứ 5 (15:00 - 17:00)

    ThS. Phạm Hữu Lý
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: phamhuuly@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (9:30 - 11:30), Thứ 5 (9:30 - 11:30)

    ThS. Hồ Đăng Sang
    Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

    Email: hodangsang@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00) , Thứ 5 (9:30 - 11:30)

    TS. Nguyễn Trung Thắng
    Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

    Email: nguyentrungthang@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

    Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

    Email: nguyenthiphuongthao@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 6 (7:00 - 9:00), Thứ 6 (9:30 - 11:30)

    Bộ môn Điện Tử Viễn Thông

    Nhân sự Chức vụ Liên hệ

    TS. Trần Thanh Phương

    Phó Khoa Điện - Điện tử

    Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

    TS. Đặng Ngọc Minh Đức

    Phó trưởng phòng, Phòng Sau đại học

     

    Email: dangngocminhduc@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: B002

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

    PGS. TS. Lê Thế Vinh 

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông 

    Email: lethevinh@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (9:30 - 11:30 & 17:30 - 19:30)

    ThS. Bringdha Devi. K.

    Giảng viên - Nghiên cứu viên

    Email: kathirvelbrindhadevi@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C118

    GS. TS. Miroslav Voznak

    Giảng viên - Nghiên cứu viên

    Email: voznak@ieee.org

    TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

    Phó Hiệu trưởng Trường TCCN Tôn Đức Thắng

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

    TS. Võ Phú Thoại

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: vophuthoai@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc : C117

    ThS. Hà Duy Hưng

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: haduyhung@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30), Thứ 3 (9:30 - 11:30)

    ThS. Trần Thành Nam

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: tranthanhnam@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (13:00 - 17:00)

    ThS. Ngô Tú Quỳnh

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: ngotuquynh@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Đi học nước ngoài

    ThS. Nguyễn Kiều Tam

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: nguyenkieutam@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

    TS. Nguyễn Nhật Tân

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: nguyennhattan@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

    TS. Trần Công Thịnh

    Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

    Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn

    Phòng làm việc: C117

    Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

    Bộ phận Hành chính

    Nhân sự Chức vụ Liên hệ

    Phan Thanh Duy

    Viên chức hành chính

    Email: phanhthanhduy@tdtu.edu.vn

    Office: C008

    Lê Đức Thịnh

    Viên chức hành chính

    Email: leducthinh@tdtu.edu.vn

    Office: C008

    Nguyễn Thị Thu Quyên

    Viên chức hành chính

    Email: nguyenthithuquyen@tdtu.edu.vn

    Office: C008