Ban chủ nhiệm Khoa

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Võ Hoàng Duy

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Quyền trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (9:30 - 11:30) tại C117

TS. Trần Thanh Phương

Phó Khoa Điện - Điện tử

Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

TS. Đinh Hoàng Bách

Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 3 (17:30 - 19:30)

TS. Huỳnh Văn Vạn

Trợ lý trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Võ Hoàng Duy

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Quyền trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (9:30 - 11:30) tại C117

GS. TS. Pavel Brandstetter

Giảng viên - Nghiên cứu viên

E-mail: pavel.brandstetter@vsb.cz 

GS. TS. Sang Bong Kim

Giảng viên - Nghiên cứu viên

GS. TS. Sea June Oh

Giảng viên - Nghiên cứu viên

GS. TS. Snasel Vaclav

Giảng viên - Nghiên cứu viên

PGS. TS. Mohamed Chadli

Giảng viên - Nghiên cứu viên

Email: mchadli@u-picardie.fr

PGS. TS. Quang Hà

Giảng viên - Nghiên cứu viên

PGS. TS. Yao Wen Tsai

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (13:00 - 15:00) và Thứ 5 (15:00 - 17:00) tại C117

 

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

TS. Trần Đức Anh Minh

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc : C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (13:00 - 15:00) tại C117

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: leanhtuan1@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (7:00 - 9:00) và Thứ 3 (9:30 - 11:30) tại C117

TS. Vũ Trí Viễn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vutrivien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30) và Thứ 5 (9:30 - 11:30) tại C117

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (7:00 - 9:00) và Thứ 4 (9:30 - 11:30) tại C117

  ThS. Phan Tấn Phát

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: phantanphat@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : Đang đi học nước ngoài

  ThS. Thiều Quang Trí

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: thieuquangtri@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 5 (9:30 - 11:30) và Thứ 6 (15:00 - 17:00) tại C117

  ThS. Nguyễn Thành Quang

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (13:00 - 15:00) và Thứ 4 (13:00 - 15:00) tại C118

   

  TS. Trần Việt Hùng 

  Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

  Email: tranviethung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Đinh Hoàng Bách

  Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

  Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 3 (17:30 - 19:30)

  KS. Phan Thành Tài

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

   

  Email: phanthanhtai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp SV: 

  TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendoanquocanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (7:00 - 9:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

  TS. Nguyễn Dáo
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30) , Thứ 2 (13:00 - 15:00)

  TS. Trần Hoàng Quang Minh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 3 (9:30 - 11:30)

  TS. Nguyễn Công Tráng
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyencongtrang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13g - 15g) , Thứ 3 (15g - 17g)

  TS. Huỳnh Văn Vạn

  Trợ lý trưởng khoa

  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

  ThS. Trần Đình Cương
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc:C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (17:30 - 19:30), Thứ 5 (15:00 - 17:00)

  ThS. Phạm Hữu Lý
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: phamhuuly@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (9:30 - 11:30), Thứ 5 (9:30 - 11:30)

  ThS. Hồ Đăng Sang
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: hodangsang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00) , Thứ 5 (9:30 - 11:30)

  ThS. Nguyễn Trung Thắng
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyentrungthang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (13:00 - 15:00), Thứ 5 (9:30 - 11:30)

  ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: nguyenthiphuongthao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 6 (7:00 - 9:00), Thứ 6 (9:30 - 11:30)

  Bộ môn Điện Tử Viễn Thông

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Trần Thanh Phương

  Phó Khoa Điện - Điện tử

  Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (15:00 - 17:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

  TS. Đặng Ngọc Minh Đức

  Phó trưởng phòng, Phòng Sau đại học

   

  Email: dangngocminhduc@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: A305

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (15:00 - 17:00)

  PGS. TS. Lê Thế Vinh 

  Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

  Email: lethevinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 3 (9:30 - 11:30 & 17:30 - 19:30)

  ThS. Bringdha Devi. K.

  Giảng viên - Nghiên cứu viên

  Email: kathirvelbrindhadevi@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  GS. TS. Miroslav Voznak

  Giảng viên - Nghiên cứu viên

  Email: voznak@ieee.org

  TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

  Phó Hiệu trưởng Trường TCCN Tôn Đức Thắng

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

  TS. Võ Phú Thoại

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: vophuthoai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : C117

  ThS. Hà Duy Hưng

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: haduyhung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (9:30 - 11:30), Thứ 3 (9:30 - 11:30)

  ThS. Trần Thành Nam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhnam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 4 (13:00 - 17:00)

  ThS. Ngô Tú Quỳnh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: ngotuquynh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Thứ 2 (13:00 - 15:00), Thứ 4 (9:30 - 11:30)

  ThS. Nguyễn Kiều Tam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenkieutam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

  TS. Nguyễn Nhật Tân

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyennhattan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

  TS. Trần Công Thịnh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: Không (Đi CH Czech từ 8/2018 - 12/2018)

  Bộ phận Hành chính

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  Phan Thanh Duy

  Viên chức hành chính

  Email: phanhthanhduy@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Lê Đức Thịnh

  Viên chức hành chính

  Email: leducthinh@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Nguyễn Thị Thu Quyên

  Viên chức hành chính

  Email: nguyenthithuquyen@tdtu.edu.vn

  Office: C008