Ban chủ nhiệm Khoa

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C008

 

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

TS. Trần Thanh Phương

Phó Khoa Điện - Điện tử

Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

TS. Đinh Hoàng Bách

Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

 

TS. Huỳnh Văn Vạn

Trợ lý trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

 

Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C008

 

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C116

GS. TS. Pavel Brandstetter

Giảng viên - Nghiên cứu viên

E-mail: pavel.brandstetter@vsb.cz 

TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

 

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

TS. Trần Đức Anh Minh

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc : C117

 

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: leanhtuan1@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

TS. Vũ Trí Viễn

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: vutrivien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

  ThS. Phan Tấn Phát

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: phantanphat@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : Đang đi học nước ngoài

  ThS. Thiều Quang Trí

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: thieuquangtri@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  ThS. Nguyễn Thành Quang

  Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động

  Email: nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

   

  TS. Trần Việt Hùng 

  Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

  Email: tranviethung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Đinh Hoàng Bách

  Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện

  Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  ThS. Đào Huy Tuấn

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

  Email: daohuytuan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  ThS. Phan Thành Tài

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

   

  Email: phanthanhtai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  Lịch tiếp SV: 

  TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendoanquocanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Dáo
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyendao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Trần Hoàng Quang Minh
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Công Tráng
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: nguyencongtrang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Huỳnh Văn Vạn

  Trợ lý trưởng khoa

  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  ThS. Trần Ngọc Bình
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: tranngocbinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  TS. Trần Đình Cương
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc:C118

   

  ThS. Phạm Hữu Lý
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: phamhuuly@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Hồ Đăng Sang
  Giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Điện

  Email: hodangsang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  TS. Nguyễn Trung Thắng
  Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử

  Email: nguyentrungthang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

  TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện

  Email: nguyenthiphuongthao@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C118

   

  Bộ môn Điện Tử Viễn Thông

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  TS. Trần Thanh Phương

  Phó Khoa Điện - Điện tử

  Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

   

  ThS. Đặng Ngọc Khoa

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: dangngockhoa@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Huỳnh Thanh Thiện

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: huynhthanhthien@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Nguyễn Văn Dũng

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenvandung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  Lịch tiếp sinh viên: 

  TS. Từ Lâm Thanh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tulamthanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Phạm Duy Thanh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: phamduythanh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  TS. Hoàng Thị Hương Giang

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: hoangthihuonggiang@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  GS. TS. Miroslav Voznak

  Giảng viên - Nghiên cứu viên

  Email: voznak@ieee.org

  TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

  TS. Võ Phú Thoại

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: vophuthoai@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc : C117

  TS. Hà Duy Hưng

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: haduyhung@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

  ThS. Trần Thành Nam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: tranthanhnam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Nguyễn Kiều Tam

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyenkieutam@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Nguyễn Nhật Tân

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: nguyennhattan@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  TS. Trần Công Thịnh

  Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông

  Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn

  Phòng làm việc: C117

   

  Bộ phận Hành chính

  Nhân sự Chức vụ Liên hệ

  Phan Thanh Duy

  Viên chức hành chính

  Email: phanhthanhduy@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Lê Đức Thịnh

  Viên chức hành chính

  Email: leducthinh@tdtu.edu.vn

  Office: C008

  Nguyễn Thị Thu Quyên

  Viên chức hành chính

  Email: nguyenthithuquyen@tdtu.edu.vn

  Office: C008