TS. Vũ Trí Viễn

Trưởng bộ môn Điều khiển tự động
Email: vutrivien@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Trường đại học Đại Diệp, Đài Loan, 2011 - 2015.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Đại Diệp, Đài Loan, 2009 - 2011.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2000 - 2005.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Tháng  03/2006 - 09/2009: Giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Tháng 09/2011 - 01/2015: Học cao học và Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Đại Diệp, Đài Loan
  • Tháng 01/2015 - 11/2015: Giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
  • Tháng 11/2015 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Xe lai 
  • Năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng
  • Điện tử công suất và điều khiển máy điện

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Tri-Vien Vu, Truong V. Vu, Cuong T. Nguyen, Phuc H. Pham. Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel.

[2]. Tri-VienVu, Truong V. Vu, Dang Thanh Bui, Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow.

[3]. Tri-Vien Vu, Bach H. Dinh, Anh-Minh Duc Tran, Chih-Keng Chen, Trung-Hieu Vu. An Improvement of Fuzzy-Based Control Strategy for a Series Hydraulic Hybrid Truck.

[4]. Chih-Wei Hung, Tri-Vien Vu, Chih-Keng Chen (2015, Apr.). The Development of an Optimal Control Strategy for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. Applied Sciences, Vol. 6, Issue 4, p1 – p18.

[5]. Tri-Vien Vu, Chih-Keng Chen, and Chih-Wei Hung (2014, Oct), A Model Predictive Control Approach for Fuel Economy Improvement of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. Energies, 2014, 7(11), 7017-7040.

[6]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, and Chih-Wei Hung (2013, May). Control Strategy Development and Optimization for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. Engineering Letters, 21:2, 101-107.

[7]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, Chih-Wei Hung, and Chih-Jer Lin (2013, Jan). Modelling and Simulation Study of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, Applied Mechanics and Materials, 284-287, 834-838.

B. Hội nghị

[1]. Vu T.V., Chen C.K. A Fuzzy-Based Supervisory Controller Development for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. 3nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2017), Vietnam, 2017.

[2]. Vu TV, Vu TH. (2016) An Improvement of Rule-Based Control Strategy for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, 3nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2016), South Korea, 2016.

[3]. Vu TV., Chen CK. (2016) A Model-Based Controller Development for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, 3nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2016), South Korea, 2016.

[4]. Tri-Vien Vu and Chih-Keng Chen (2014, Nov.). A Control Oriented Model and Application for Control System Design of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. 2nd International Conference on Systems and Informatics, Shanghai, China.

[5]. Tri-Vien Vu, Chih-Keng Chen, Chih-Wei Hung, and Trung-Dung Chu (2014, Sep.). A Control System Development for a Series Hydraulic Hybrid Propulsion System with MPC Application. 12th International Symposium on Advanced Vehicle Control. Tokyo, Japan.

[6]. Tri-Vien Vu, Chih-Keng Chen, Chih-Wei Hung, and Trung-Dung Chu (2014, Apr). Integrated Control System Development for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems, Lecture Notes in Electrical Engineering, 293, 1023-1030.

[7]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, and Chih-Wei Hung (2013, Dec). A Simulation study of Power Management for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle. AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering, 282, 413-422.

[8]. C. K. Chen, Trung-Dung Chu, Tri-Vien Vu, and Trung-Kien Dao (2013, Nov). Roll angle control of an unmanned bicycle using model predictive control. Bicycle and Motorcycle Dynamics 2013 (BMD2013), Symposium on the Dynamics and Control of Single Track Vehicles, Japan.

[9]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, Chih-Wei Hung, and Chuan-Sian Wang (2013). Control Strategies Development for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle Based on Engine Experimental Map, Proceeding of Intelligent Technologies and Engineering Systems, Lecture Notes in Electrical Engineering, 234, 337-343.

[10]. Tri-Vien Vu, Chih-Keng Chen, and Chih-Wei Hung (2013, Mar). System Modeling and Control Strategy Development for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, The 2013 IAENG (International Association of Engineers) International Conference on Control and Automation ( ICCA 2013), Hong Kong.

[11]. Chih-Keng Chen,Tri-Vien Vu, and Chih-Wei Hung (2012, Sep). A Simulation Study on Fuel Economy for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, 10th International Symposium on Advanced Vehicle Control, Seoul, Korea.

[12]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, and Chih-Wei Hung (2011, Nov). Simulation and Braking Energy Recovery Study of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle, The 11th International Conference on Automation Technology, Yunlin, Taiwan.

[13]. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu (2011, Jun). Regenerative braking study for a hydraulic hybrid vehicle, 2011 World Congress on Intelligent Control and Automation, Taipei, Taiwan.