ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ Điều khiển Tự Động, Học Viện Cybernetics, Tomsk Polytechnic University, Nga, 2010 - 2012.
  • Cử nhân Điều khiển Tự Động, Học Viện Cybernetics, Tomsk Polytechnic University, Nga, 2006 - 2010.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2012 - 2013: Kỹ sư, Tập đoàn Tan Hieu Phat
  • Năm 2013 - 2014: Nghiên cứu viên tại Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia DCSELAB
  • Năm 2014 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • PLC, SCADA
  • Hệ thống điều khiển tự động, hệ thống thông minh
  • Hệ thống giao thông thông minh, điều khiển luống tín hiệu giao thông

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Phu Tran Tin, Minh Tran*, Le Anh Vu, Nguyen Quang Dung and Tran Thanh Trang. “Optimal Tuning PID Controller of Unstable Fractional Order System by Desired Transient Characteristics Using RIM”.

[2]. Phu Tran Tin, Minh Tran, Le Anh Vu, Nguyen Quang Dung, Tran Thanh Trang, Real interpolation method for transfer function approximation of distributed parameter system.

[3]. Phu Tran Tin, Minh Hoang Quang Minh*, Nguyen Quang Dung and Tran Thanh Trang, Using Real Interpolation Method for Adaptive Identification of Nonlinear Inverted Pendulum System.

[4]. Quang Dung Nguyen, “An effective approach of approximation of fractional order system using real interpolation method”, Journal Of Advanced Engineering And Computation, April 2017.

[5]. Tran Hoang Quang Minh, Nguyen Doan Quoc Anh, Nguyen Quang Dung, Shmoilov A.V. “The Analysis and Principle Setting of High-Voltage Relaying Systems”, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Korea, 11/2016.

[6]. Nguyen Doan Quoc Anh, Tran Hoang Quang Minh, Nguyen Quang Dung, Shmoilov A.V., “Building Principles of High Voltage Relay Protection”, International Journal of u and e- Service, Science and Technology, Korea, 10/2016. (Scopus).

[7]. Nguyen Quang Dung, Tran Hoang Quang Minh, “An Innovation Identification Approach of Control System”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol.3, No. 2, pp. 336-342, 2016.

B. Hội nghị

[1]. Nguyen Dao, Quang Dung Nguyen, Numerical design of solar collector trough system for integrated solar combine cycle. Proceeding in the International Conference on Advanced Engineering – Theory and Application, Vietnam, 2017.

[2]. Nguyen Dao, Nguyen Bon, Tran Hoang Quang Minh, and Nguyen Quang Dung, “An effective design of a solar thermal collection and Storage System Using molten Tin as Heat Transfer Fluid”. Proceeding in AETA Conference 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Science, Busan Korea, 2016.

[3]. Nguyen Dao, Nguyen Quang Dung, The solar collector and thermal storage system.
Using high temperature oil. Proceeding in the International Conference on Advanced
Engineering – Theory and Application, Vietnam, 2015.

[4] Goncharov .V.I, Nguyen Quang Dung, Than Viet Dung, "Identification of transfer function of distributed parameter system", XXIV International Scientific and Practical Conference, UK, 2012