TS. Trần Đức Anh Minh

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

 

 

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ ngành Điều khiển tự động, Đại học Quốc Gia Pukyong, Busan, Hàn Quốc, 2013 - 2017.
  • Thạc sỹ ngành Tự động hoá, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2010 - 2013.
  • Cử nhân ngành Tự động hoá công nghiệp, Trường đại học Giao thông vận tải, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2008 - 2009: Làm việc tại PTN Công Nghệ Nano, Đại học Quốc Gia,Tp.HCM.
  • Năm 2013 : Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Năm 2017 - 2018: Làm việc tại Dept. of Mechanical System Engineering, Đại học Quốc Gia Pukyong, Busan, Hàn Quốc
  • Năm 2018 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Robot; Điều khiển bền vững; Điều khiển quá trình

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí
 

[1]. Anh-Minh D. Tran, Suk-Ho Jung, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim, “Vessel motion control using rope tension control strategy”, International Journal of Control, Automation and Systems, Vol. 14, No. 4, pp. 915-923, 2016.

[2]. Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim, “μ-Synthesis Robust Control on Tension Adjustment of Towing Rope System”, AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 415, pp. 87-96, 2016. 

[3]. Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim, “Motion Control System Design for a Barge Type Vessel Moored by Ropes”, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 371, pp. 389-397, 2015.

[4] Anh-Minh D. Tran, Sang-Won Ji and Young-Bok Kim, “A Ship Berthing System Design by Cooperating with Tugboats and Dampers,” Journal of Drive and Control, Vol. 11, No.3, pp. 7-13, 2014. KOREA, ISSN 2234-8328 (Print), / ISSN 2287-6146 (Online)

[5] Anh-Minh D. Tran and Young-Bok Kim, “Dynamics Identification and Robust Control Performance Evaluation of Towing Rope under Rope Length Variation,” Journal of the Korea Society for Power System Engineering, Vol. 20, No.2, pp. 58-65, 2014. KOREA, ISSN 1226-7813 (Print), / ISSN 2384-1354 (Online)

B. Hội nghị

[1] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim, “μ-Synthesis Robust Control on Tension Adjustment of Towing Rope System,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 415, pp. 87-96, 2016. SCOPUS, ISBN 978-3-319-50903-7 (Print), / ISBN 978-3-319-50904-4 (Online)

[2] Anh-Minh D. Tran, Chang-Hyo Son, Jung-In Yun, Kwang-Hwan Choi, Suk-Ho Jung and Young-Bok Kim, “A study on floating unit motion control strategy,” Control, Automation and Systems (ICCAS), 2015 15th International Conference on, Busan, Korea, pp. 752-757, 2015.

[3] Anh-Minh D. Tran and Young-Bok Kim, “A Study on Position Mooring System Design,” Proceedings of 2015 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’15), Hakone-Hachioji, Japan, pp. 68-73, 2015.

[4] Anh-Minh D. Tran, Kazuhiro Watanabe, Yong-Woon Choi, Young-Bok Kim, “A Study on Position Mooring System for Barge Vessel,” The 2015 International Symposium on Advanced Engineering (ISAE 2015), Busan, Korea, 2015.

[5] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim, “Motion Control System Design for a Barge Type Vessel Moored by Ropes,” AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 371, pp. 389-397, 2015. SCOPUS, ISBN 978-3-319-27245-0 (Print), / ISBN 978-3-319-27247-4 (Online)

[6] Anh Minh D. Tran, Sukho Jung, Jiseong Jang, Jungin Yun, Changhyo Son, Kwanghwan Choi and Youngbok Kim, “A Ship Berthing Technology Assisted by Tugboats and Portable Dampers,” Proceedings of 2014 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’14), Busan, Korea, pp. 31-36, 2014.

[7] Anh Minh D. Tran, Sukho Jung, Jiseong Jang, Jungin Yun, Changhyo Son, Kwanghwan Choi and Youngbok Kim, “A Study on Positioning Mooring System Design for Barge Ship,” Proceedings of 2014 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’14), Busan, Korea, pp. 39-44, 2014.