TS. Nguyễn Hoàng Nam

Phó trưởng bộ môn Điều khiển tự động
Email: nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Trường đại học quốc gia Chiao Tung, Đài Loan, 2017.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Khoa học kỹ thuật Nam Đài, Đài Loan, 2008.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa TpHCM, 2000 - 2005.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Tháng  03/2005 - 09/2006, Giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm TpHCM.
  • Tháng 09/2011 - 01/2015: Học cao học và Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Đại Diệp, Đài Loan
  • Tháng 01/2015 - 11/2015: Giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
  • Tháng 11/2015 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Xe lai 
  • Năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng
  • Điện tử công suất và điều khiển máy điện

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Nguyen, H.-N.; Nguyen, T.-Y.; Tran, K.V.; Tran, T.T.; Nguyen, T.-T.; Phan, V.-D.; Do, T.V. A Finite Element Model for Dynamic Analysis of Triple-Layer Composite Plates with Layers Connected by Shear Connectors Subjected to Moving Load. Materials 2019, 12, 598. (SCIE).

[2]. Nguyen, H.-N.; Tan, T.C.; Luat, D.T.; Phan, V.-D.; Thom, D.V.; Minh, P.V. Research on the Buckling Behavior of Functionally Graded Plates with Stiffeners Based on the Third-Order Shear Deformation Theory. Materials 2019, 12, 1262.

[3]. Nguyen, H.N.; Hong, T.T.; Vinh, P.V.; Thom, D.V. An Efficient Beam Element Based on Quasi-3D Theory for Static Bending Analysis of Functionally Graded Beams. Materials 2019, 12, 2198.

[4]. Nguyen, H.N.; Hong, T.T.; Vinh, P.V.; Quang, N.D.; Thom, D.V. A Refined Simple First-Order Shear Deformation Theory for Static Bending and Free Vibration Analysis of Advanced Composite Plates. Materials 2019, 12, 2385.

[5]. Nguyen, H.-N.; Canh, T.N.; Thanh, T.T.; Ke, T.V.; Phan, V.-D.; Thom, D.V. Finite Element Modelling of a Composite Shell with Shear Connectors. Symmetry 2019, 11, 527.

[6]. Pham, T.D.; Pham, Q.H.; Phan, V.D.; Nguyen, H.N.*; Do, V.T. Free Vibration Analysis of Functionally Graded Shells Using an Edge-Based Smoothed Finite Element Method. Symmetry 2019, 11, 684.

[7]. Thanh T. Tran, Nam H. Nguyen, Thom V. Do, Minh V. Phung, Duc D. Nguyen, Bending and thermal buckling of unsymmetric functionally graded sandwich beams in high temperature environment based on a new third order shear deformation theory, Journal of Sandwich Structures and Materials, (SCIE) (Accepted).

[8]. Nguyen, H. N., Kam, T. Y., & Cheng, P. Y. (2018). Automatic crack detection from 2D images using a crack measure-based B-spline level set model. Multidimensional Systems and Signal Processing, 29(1), 213-244. (SCI).

[9]. Pham, L.H.; Duong, M.Q.; Phan, V.-D.; Nguyen, T.T.; Nguyen, H.-N. A High-Performance Stochastic Fractal Search Algorithm for Optimal Generation Dispatch Problem. Energies 2019, 12, 1796.

[10]. Nam H. Vu, Nam H. Nguyen*, Vinh V. Pham, Khoa N. Dang, Thom V. Do, Minh V. Phung, A new efficient modified first order shear model for static bending and vibration behaviors of two-layer composite plate, Advances in Civil Engineering (SCIE) (Nam H. Nguyen is corresponding author).

B. Hội nghị