TS. Trần Hoàng Quang Minh

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2009 - 2012.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2008 - 2009.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2013 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Role bảo vệ hệ thống điện; Năng lượng tái tạo

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Thanh-Long Nguyen, Duy-Hung Ha and Miroslav Voznak, "Performance Analysis of a User Selection Protocol in Cooperative Networks with Power Splitting Protocol Based Energy Harvesting Over Nakagami-m/Rayleigh Channel", Electronics, Vol.8, No.4, Art.no.448, Apr.2019. (SCIE).

[2]. Tan N. Nguyen, Minh Tran, Thanh-Long Nguyen and Miroslav Voznak,"Adaptive Relaying Protocol for Decode and Forward Full-Duplex System over Rician Fading Channel: System Performance Analysis", China Communications, Vol.16, pp.92-102, Mar.2019. (SCIE).

[3]. Tan N. Nguyen, Minh Tran, Duy-Hung Ha, Tran Thanh Trang and Miroslav Voznak, "Multi-Source in DF Cooperative Networks With PSR protocol Based Full-Duplex Energy Harvesting Over Rayleigh Fading Channel: Performance Analysis", Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Vol.68, No.3, pp.264-275, May. 2019. (SCIE).

[4]. Van-Duc Phan, Tan N. Nguyen, Minh Tran, Tran Thanh Trang, Miroslav Voznak, Duy-Hung Ha and Thanh-Long Nguyen, "Power Beacon-Assisted Energy Harvesting in a Half-Duplex Communication Network under Co-Channel Interference over a Rayleigh Fading Environment: Energy Efficiency and Outage Probability Analysis", Energies, Vol.12, No.13, Art.no.2579, Jul.2019. (SCIE).

[5]. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Phuong T. Tran and Miroslav Voznak, "Adaptive Energy Harvesting Relaying Protocol for Two-Way Half Duplex System Network over Rician Fading Channels", Wireless Communications and Mobile Computing, Vol.2018, 10 pages, Apr.2018 (SCIE).

[6]. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Phuong T. Tran and Miroslav Voznak, "Energy Harvesting over Rician Fading Channel: A Performance Analysis for Half-Duplex Bidirectional Sensor Networks under Hardware Impairments", Sensors, Vol.18, No.6, Art. no. 1781,  2018 (SCIE).

[7]. Nguyen D. Q. A., Lee H. Y., Tran P. T., Nguyen H. K. N., Tran H. Q. M. and Truong H. L., “Y2O3:Eu3 + phosphor: a novel solution for an increase in color rendering index of multi-chip white LED packages”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2017 (SCIE).

[8]. N.H.K. Nhan, T.H.Q. Minh, Tan N. Nguyen and Miroslav Voznak, "Bi-layers Red-emitting Sr 2 Si 5 N 8: Eu 2+ Phosphor and Yellow-emitting YAG: Ce Phosphor: A New Approach for Improving the Color Rendering Index of the Remote Phosphor Packaging WLEDs", Current Optics and Photonics, Vol.1, No. 6, pp. 613-617, Dec. 2017 (SCIE).

[9]. N.H.K.Nhan, T.H.Q.Minh, Tan N.Nguyen and Miroslav Voznak, "Co-Doping Green-Emitting Caf2: Ce3+, Tb3 + and Yellow Emitting Phosphor Particles for Improving  the Cct Deviation and Luminous Efficacy of the In-cup Phosphor Packaging Wleds", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol 12, No.3, pp.891-898, 2017 (SCIE).

[10]. T. H. Q. Minh, N. H. K. Nhan, N. D. Q. Anh, and H.-Y. Lee, “Red-emitting α-SrO·3B2O3:Sm2  phosphor: an innovative application for increasing color quality and luminous flux of remote phosphor white LEDs, “Journal of the Chinese Institute of Engineers, vol. 40, no. 4, pp. 313–317, 2017 (SCIE).

B. Hội nghị