TS. Nguyễn Trung Thắng

Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử
Email: nguyentrungthang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2008 - 2010.
  • Cử nhân, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2008 - 2009: Giảng dạy tại trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
  • Năm 2009 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Tối ưu hoá hệ thống điện; Cải thiện hiệu suất pin mặt trời; Cải thiện hiệu suất nhà máy nhiệt điện; Các thuật toán tối ưu.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. LH Pham, TT Nguyen, LD Pham, NH Nguyen. “Stochastic fractal search based method for economic load dispatch”.  TELKOMNIKA, 17(5), pp. 2535-2546, 2019.

[2]. H Van Tran, T Van Pham, LH Pham, NT Le, TT Nguyen. “Finding optimal reactive power dispatch solutions by using a novel improved stochastic fractal search optimization algorithm”. TELKOMNIKA, 17(5), pp. 2517-2526, 2019.

[3]. CT Nguyen, TT Nguyen, HT Chiem. “Observer-based Single-Phase Robustness Variable Structure Controller for Uncertain Interconnected Systems without Reaching Phase”. Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 21(2), pp. 22-33, 2019.

[4]. TT Nguyen. “A high performance social spider optimization algorithm for optimal power flow solution with single objective optimization”. Energy, 171, pp. 218-240, 2019 (SCI, IF= 5.537).

[5]. TT Nguyen, BQ Nguyen, PD Nguyen, CT Hien, “Minimizing Electricity Fuel Cost of Thermal Generating Units by Using Improved Firefly Algorithm”. Journal of Engineering and Technological Sciences, 51(1), pp. 133-147, 2019.

[6]. Z Li, Y Cao, LV Dai, X Yang, TT Nguyen. “Finding Solutions for Optimal Reactive Power Dispatch Problem by a Novel Improved Antlion Optimization Algorithm”. Energies, 12(15), pp. 2968, 2019.

[7]. TL Duong, PD Nguyen, VD Phan, DN Vo, TT Nguyen. “Optimal Load Dispatch in Competitive Electricity Market by Using Different Models of Hopfield Lagrange Network”. Energies, 12(15), pp. 2932, 2019.

[8]. TT Nguyen, DN Vo, H Van Tran, L Van Dai. “Optimal Dispatch of Reactive Power Using Modified Stochastic Fractal Search Algorithm”. Complexity, 2019. (SCI, IF=2.591).

[9]. TT Nguyen, CT Nguyen, L Van Dai, N Vu Quynh. “Finding Optimal Load Dispatch Solutions by Using a Proposed Cuckoo Search Algorithm”. Mathematical Problems in Engineering, 2019. (SCI, IF= 1.179).

[10]. LH Pham, MQ Duong, VD Phan, TT Nguyen, HN Nguyen. “A High-Performance Stochastic Fractal Search Algorithm for Optimal Generation Dispatch Problem”. Energies, 12(9), pp. 1796, 2019. (SCI, IF= 2.707).

[11]. TT Nguyen, DN Vo, “An efficient cuckoo bird inspired meta-heuristic algorithm for short-term combined economic emission hydrothermal scheduling”, Ain Shams Engineering Journal (2016) article in press (Elsevier) (ISI)

[12]. TT Nguyen, DN Vo, “Solving Short-Term Cascaded Hydrothermal Scheduling Problem Using Modified Cuckoo Search Algorithm” , International Journal of Grid and Distributed Computing (2016) 9 (1), 67-78 (ISI)

[13]. BH Dinh, TT Nguyen, DN Vo, “Adaptive Cuckoo Search Algorithm for Short-Term Fixed-Head Hydrothermal Scheduling Problem with Reservoir Volume Constraints” , International Journal of Grid and Distributed Computing (2016) 9 (5), 191-20 (ISI)

[14]. CD Tran, TT Nguyen, HM Hoang, BQ Nguyen, “One Rank Cuckoo Search Algorithm for Bi-Objective Load Dispatch Problem”, International Journal of Grid and Distributed Computing 9 (4), 13-26 (ISI)

[15]. TT Nguyen, DN Vo, “Improved particle swarm optimization for combined heat and power economic dispatch”, Scientia Iranica D (2016) 23(3), 1318-1334 (SCIE-IF=1.025)

[16]. TT Nguyen, DN Vo, BH Dinh, “Cuckoo search algorithm for combined heat and power economic dispatch”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (2016) 81, 204-214 (SCIE-IF=3.432)

[17]. TT Nguyen, DN Vo, BH Dinh, LH Pham, “Modified Cuckoo Search Algorithm for Solving Nonconvex Economic Load Dispatch Problems”, Advances In Electrical And Electronic Engineering (2016), Volume: 14(3), 236-246 (Scopus)

 

[18]. TT Nguyen, DN Vo, “Hopfield Lagrange Network Based Method for Economic Emission Dispatch Problem of Fixed-Head Hydro Thermal System”, Advances In Electrical And Electronic Engineering (2016), Volume: 14(2), 113-121 (Scopus)

[19]. TT Nguyen, DN Vo, BH Dinh, “Cuckoo Search Algorithm Using Different Distributions for Short-Term Hydrothermal Scheduling with Reservoir Volume Constraint”, International Journal on Electrical Engineering and Informatics (2016) 8 (1), 76-92 (Scopus)

[20]. TT Nguyen, DN Vo, AV Truong, LD Ho, “An Efficient Cuckoo-Inspired Meta-Heuristic Algorithm for Multiobjective Short-Term Hydrothermal Scheduling”, Advances in Electrical and Electronic Engineering (2016)14 (1), 18-28 (Scopus)

[21]. LH Pham, TT Nguyen, BH Dinh, “Adaptive Cuckoo Search Algorithm for Economic Emission Load Dispatch Problem”, International Journal of Hybrid Information Technology (2016) 9 (4), 105-116 (Scopus)

[22]. LH Pham, TT Nguyen, DN Vo, CD Tran, “Adaptive Cuckoo Search Algorithm based Method for Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect”, International Journal of Hybrid Information Technology (2016), 9 (1), 41 -50 (Scopus)

[23]. LH Pham, TT Nguyen, DN Vo, BH Dinh, “Optimal Generation Coordination of Hydrothermal System”, International Journal of Hybrid Information Technology (2016) 9 (5), 13-20 (Scopus)

[24]. TT Nguyen, DN Vo, AV Truong, LD Ho, “Meta-Heuristic Algorithms for Solving Hydrothermal System Scheduling Problem Considering Constraints in Transmission Lines”, Global Journal of Technology and Optimization (2016) 7 (1): 1-6.

[25]. BH Dinh, TT Nguyen, CDM Nguyen, “Modified Differential Evolution for Multi-objective Load Dispatch Problem Considering Quadratic Fuel Cost Function”, International Journal of Advanced Science and Technology (2016) 90, 25-40.

[26]. TT Nguyen, DN Vo, “Modified cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems (2015) 65, 271-281 (SCIE-IF=3.432)

[27]. TT Nguyen, DN Vo, “The application of one rank cuckoo search algorithm for solving economic load dispatch problems”, Applied Soft Computing (2015) 37, 763-773 (SCIE-IF=2.857)

[28]. D Nguyen, LT Nguyen, MQH Tran, TT Nguyen, “Two Lagrange Optimization Theory Based Methods for Solving Economic Load Dispatch Problems”, International Journal of Hybrid Information Technology (2015) 8 (5), 215-226 (Scopus)

[29]. CD Tran, TT Dao, VS Vo, TT Nguyen, “Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect Using Cuckoo Search Algorithm with Different Distributions”, International Journal of Hybrid Information Technology (2015), 8 (1), 305-316 (Scopus)

[30]. TT Nguyen, “Economic emission load dispatch with multiple fuel options using Hopfiled Lagrange Network”, International Journal of Advanced Science and Technology (2015) 57, 9-24

[31]. TT Nguyen, SD Ho, “Bat Algorithm for Economic Emission Load Dispatch Problem”, International Journal of Advanced Science and Technology (2015) 86, 51-60

[32]. NHT An, VN Dieu, TT Nguyen, VT Kien, “One Rank Cuckoo Search Algorithm for Optimal Reactive Power Dispatch”, GMSARN International Journal (2015), 73

[33]. SD Ho, VS Vo, TM Le, TT Nguyen, “Economic Emission Load Dispatch with Multiple Fuel Options Using Cuckoo Search Algorithm with Gaussian and Cauchy distributions”, International Journal of Energy, Information and Communications, Vol.5, Issue 5 (201 5), pp.39-54

[34]. TT Nguyen, DN Vo, “Augmented Lagrange Hopfield Network Based Method for Long-Term Hydrothermal Scheduling”, GMSARN International Journal (2015) 8 61-66

[35]. TPT Nguyen, TT Nguyen, “Environmental economic load dispatch with quadratic fuel cost function using cuckoo search algorithm”, International Journal of u-and e-Service, Science and Technology (2014) 7 (2), 199-210 (Scopus)

[36]. TT Nguyen, DN Vo, AV Truong, “Cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling”, Applied Energy (2014) 132, 276-287 (SCI-IF=5.746)

[37]. TT Nguyen, DN Vo, “Multi-objective short-term fixed head hydrothermal scheduling using augmented lagrange hopfield network”, Journal of Electrical Engineering and Technology (2014) 9 (6), 1882-1890 (SCIE-IF=0.528)

[38]. TT Nguyen, DN Vo, AV Truong, “Cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling”, Applied Energy (2014) 132, 276-287 (SCI-IF=5.746).
.
[39]. TT Nguyen, DN Vo, “Multi-objective short-term fixed head hydrothermal scheduling using augmented lagrange hopfield network”, Journal of Electrical Engineering and Technology (2014) 9 (6), 1882-1890 (SCIE-IF=0.528).

B. Hội nghị

[1]. TT Nguyen, HN Pham, AV Truong, TA Phung, TT Nguyen, “A Backtracking Search Algorithm for Distribution Network Reconfiguration Problem”, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, 223-234

[2]. TT Nguyen, T Van Duong, DN Vo, BQ Nguyen, “Solving Bi-Objective Short-Term Cascaded Hydrothermal Scheduling Problem Using Modified Cuckoo Search Algorithm”, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, 213-222

[3]. TT Nguyen, DN Vo, W Ongsakul, “One rank cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling with reservoir constraint”, PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven, 1-6

[4]. TT Nguyen, DN Vo, TT Dao, “Cuckoo search algorithm using different distributions for short-term hydrothermal scheduling with cascaded hydropower plants”, TENCON 2014-2014 IEEE Region 10 Conference, 1-6.

[5]. TT Nguyen, DN Vo, “Augmented Lagrange Hopfield Network Based Method for Multi-objective Hydrothermal Scheduling”, AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, 57-65

[6]. TT Nguyen, “Solving economic dispatch problem with piecewise quadratic cost functions using lagrange multiplier theory”, International Conference on Computer Technology and Development, 2011, 3rd (ICCTD) China.