TS. Hồ Đăng Sang

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: hodangsang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018 - 2022.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2005 - 2007.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1995 - 2000.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2000 - 2003: Làm việc tại công ty sản xuất thiết bị viễn thông TELEQ
  • Năm 2003 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Electric machines, LV system, Electric devices

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Tran, C. D., Brandstetter, P., Dinh, B. H., Ho, S. D., & Nguyen, M. H. C. (2018). Current-Sensorless Method for Speed Control of Induction Motor Based on Hysteresis Pulse Width Modulation Technique. Journal of Advanced Engineering and Computation, 2(4), 271-280.

[2].  SD Ho, VS Vo, TM Le, TT Nguyen, “Economic Emission Load Dispatch with Multiple Fuel Options Using Cuckoo Search Algorithm with Gaussian and Cauchy distributions”.

[3].  CD Tran, SD Ho, “Augmented Lagrange Hopfield Network for Economic Emission Load Dispatch Problem with Quadratic Fuel Cost Function”.

[4].  TT Nguyen, SD Ho, “Bat Algorithm for Economic Emission Load Dispatch Problem”.

B. Hội nghị

[1]. Ho, S. D., Brandstetter, P., Dinh, C. T., Tran, T. C., Nguyen, M. C. H., & Dinh, B. H. (2018, September). On-Line Efficiency-Optimization Control of Induction Motor Drives Using Particle Swarm Optimization Algorithm. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 261-271). Springer, Cham.

[2].  Tran, C. D., Brandstetter, P., Ho, S. D., Tran, T. C., Nguyen, M. C. H., Phan, H. X., & Dinh, B. H. (2018, September). Improving Fault Tolerant Control to the one current sensor failures for induction motor drives. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 789-798). Springer, Cham.

[3].  Tran, T. C., Brandstetter, P., Duy, V. H., Vo, H. H., Tran, C. D., & Ho, S. D. (2017, December). Rotor Time Constant Estimation of Induction Motor Using Online PI-Adaptive and GA-Adaptive Model. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 860-871). Springer, Cham.

[4]. Ho Dang Sang, Pham Đinh Truc, “Effects Of Iron Loss On Adaptive Speed Control In Rotor Flux Oriented Control Of Induction Motor”, International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – ISEE 2007, Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, VietNam.