TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Quyền trưởng khoa Điện - Điện tử
Giảng viên bộ môn Điều Khiển Tự Động
Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ ngành Máy và thiết bị điện, Đại học Ostrava, CH Séc, 2014 - 2018.
  • Thạc sỹ ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2001 - 2003.
  • Cử nhân ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1996 - 2001.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2001 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Điều khiển phi tuyến, điều khiển hiện đại, mạng nơron.

 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí 

[1]. Dong Si Thien Chau, Tran Thi Hoang Oanh, “The aritficial neural network – Robust Adaptive Algorithms and Applications”, Journal of Computer Science And Cybernetics, T. 20, S. 3 (2004), pp. 227 – 230 (Vietnamese).

[2]. Nguyen Ngoc Khai, Dong Si Thien Chau, “A Method to Evaluate Adaptively Sinusoid Signal”, Journal of Computer Science And Cybernetics, T.20, S. 2 (2004), pp. 107-110.

[3]. Dong Si Thien Chau, Tran Thi Hoang Oanh, “Robust Identification Nonlinear Filter Using Neural Networks ”, Journal Of Computer Science And Cybernetics, T. 21, S. 2 (2005), pp. 137 – 142.

[4]. Dong Si Thien Chau, Duong Hoai Nghia, Nguyen Duc Thanh, “Indirect Adaptive Control Using RBF Neural Network”, Journal of Science and Technology, Ton Duc Thang Unviersity, 2010.

B. Hội nghị

[1]. Dong Si Thien Chau, Duong Hoai Nghia, “Nonlinear System Identification Using Radial Basis Function Neural Networks”, 2005 International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – ISEE 2005, October 11-12, 2005, HoChiMinh City Univeristy of Technology, HoChiMinh City, VietNam.

[2]. Tran Quang Thuan, Duong Hoai Nghia, Dong Si Thien Chau, “Sliding Mode Control Using Radial Basis Function Neural Network”, 10th Biennial Vietnam Conference on Radio and Electronics, November 6-7, 2006, Hanoi, Vietnam.

[3]. Dong Si Thien Chau, Duong Hoai Nghia, “Sliding Mode Control using RBF Model”, 2007 International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – ISEE, HoChiMinh City Univeristy of Technology, HoChiMinh City, VietNam.

[4]. Dong Si Thien Chau, “Sliding Mode Control for Discrete Nonlinear System”, ISEE 2011, Ton Duc Thang University, HCM, Vietnam.

[5]. Dong Si Thien Chau, Duong Hoai Nghia, Nguyen Duc Thanh, “Control of Two Wheeled Robot Using Indirec Adaptive Sliding Mode Control”, ISEE 2012, University of Technology, 26-18/10/2011, p. 33-38.

[6]. Vo Hoang Duy, Dong Si Thien Chau, Vo Huu Hau, Phan Thai Hoa, Tran Trong Dao, “Stabilization of the Rotational Inverted Pendulum Using Mixed H2/H PID Controller”, The International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, Ton Duc Thang University, Vietnam, December 2013.