TS. Nguyễn Dáo

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: nguyendao@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Kỹ Thuật Tổng Hợp, Dresden, Đức, 1978 - 1982 .
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Hà Nội, 1966 - 1971.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa, Hà Nội, 1966 - 1971.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 1971 – 1978: Giảng dạy tại Trường đại học giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam.
  • Năm 1978 – 1982: Nghiên cứu sinh tại Trường đại học kỹ thuật tổng hợp Dresden, Đức.
  • Năm 1982 – 1989: Phó khoa Điện tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Việt Nam.
  • Năm 1990 – 2004: Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng tại Viện khoa học Việt Nam.
  • Năm 2004 – 2013: Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Điện-điện tử tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
  • Năm 2013 – nay: Giảng viên Khoa Điện-điện tử tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ thuật nhiệt và ứng dụng.

Năng lượng tái tạo

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Dao, Nguyen, Nguyen Thuy Linh, Tran Hoang Quang Minh, and Nguyen Trung Thang. "Two Lagrange Optimization Theory Based Methods for Solving Economic Load Dispatch Problems." International Journal of Hybrid Information Technology 8, no. 5 (05, 2015): 215-26. 

[2]. Nguyen Trung Thang, Nguyen Dao, Đinh Hoang Bach, “Điều độ kinh tế phát thải hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn bằng phương pháp ALHN”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 5 [66], 2013.

[3]. Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Đuc Cuong, “Giải bài toán tối ưu tổ máy phát đa nhiên liệu sử dụng hàm tương đương và lý thuyết Lagrange”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 9 [58], 2012.

B. Hội nghị

[1]. Dao, Nguyen, and Quang Dung Nguyen. "Numerical Design of Solar Collector Trough System for Integrated Solar Combine Cycle." Lecture Notes in Electrical Engineering AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, 11, 2017, 976-88.

[2]. Dao, Nguyen, Nguyen Bon, Tran Hoang Quang Minh, and Nguyen Quang Dung. "An Effective Design of a Solar Thermal Collection and Storage System Using Molten Tin as Heat Transfer Fluid." AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences Lecture Notes in Electrical Engineering, 12, 2016, 230-40.

[3]. Dao, Nguyen, Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu, Miroslav Voznak, and Nhu Nguyen Hong. "A Performance Analysis of an AF Two Hops Model in the Energy Harvesting Relay Network." AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences Lecture Notes in Electrical Engineering, 12, 2016, 759-68.

[4]. Dao, Nguyen, Nguyen Quang Dung, and Nguyen Bon. "The Solar Collector and Thermal Storage System Using High Temperature Oil." AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences Lecture Notes in Electrical Engineering, 2016, 197-212.

[5]. Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Duc Cuong, “A Simplified Method For Economic Dispatch With Multiple Fuel Options”, The International Green Technology Workshop/Conference/Exhibition IGTWCE 2012, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2012.