TS. Huỳnh Văn Vạn

Phó trưởng Khoa Điện - Điện tử
Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Dayeh, Đài Loan, 2012 - 2015.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2008 .
  • Cử nhân, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2000 - 2005 .

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2007 - 2009: Giảng dạy tại trường CĐ Công Thương, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Năm 2009 - 2012: Giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Năm 2012 - 2015: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Dayeh, Đài Loan.
  • Năm 2015 - nay : Giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Sliding mode control, Large scale systems, Interconnected time-delayed systems

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí 

[1] Anh-Tuan Tran, Bui Le Ngoc Minh, Phong Thanh Tran, Van Van Huynh, Van-Duc  Phan, Viet-Thanh Pham, and Tam Minh Nguyen “Adaptive Integral Second-Order Sliding Mode Control Design for Load Frequency Control of Large-Scale Power System with Communication Delays”, Complexity, 2021 (SCIE).

[2] Van Van Huynh, Bui Le Ngoc Minh, Emmanuel Nduka Amaefule, Anh-Tuan Tran, Phong Thanh Tran, Van-Duc Phan, Viet-Thanh Pham and Tam Minh Nguyen “Load Frequency Control for Multi-Area Power Plants with Integrated Wind Resources”, Applied Sciences, 2021 (SCIE)

[3] Anh-Tuan Tran, Phong Thanh Tran, and Van Van Huynh “Load Frequency Control for Power System using Generalized Extended State Observer”, Journal of Advanced Engineering and Computation, 2021.

[4] Van Van Huynh, Phong Thanh Tran, Tuan Anh Tran, Dao Huy Tuan, Van-Duc Phan “Extended state observer based load frequency controller for three area interconnected power system”, TELKOMNIKA, 2021. (scopus)

[5] Anh-Tuan Tran, Bui Le Ngoc Minh, Van Van Huynh, Phong Thanh Tran,
Emmanuel Nduka Amaefule, Van-Duc Phan and Tam Minh Nguyen “Load frequency regulator in interconnected power system using second-order sliding mode control combined with state estimator”, Energies, 2021.(SCIE).

[6] Van Van Huynh, Phong Thanh Tran, Bui Le Ngoc Minh, Anh Tuan Tran,Dao Huy Tuan, Tam Minh Nguyen and Phan-Tu Vu “New Second-Order Sliding Mode Control Design for Load Frequency Control of a Power System”, Energies, 2020.(SCIE).

[7] Van Van Huynh, Bui Le Ngoc Minh, Emmanuel Nduka Amaefule, Anh-Tuan Tran and Phong Thanh Tran “Highly Robust Observer Sliding Mode based Frequency Control for Multi area Power Systems with Renewable Power Plants”, Electronics, 2020 (SCIE).

[8] Van Van Huynh, A Ouannas, X Wang, VT Pham, XQ Nguyen, FE Alsaadi, “Chaotic Map with No Fixed Points: Entropy, Implementation and Control”, Entropy, Vol.21, No.3,p. 279, 2019. (SCIE)

[9] Van Van Huynh, Hoang-Sy Nguyen, Tran Thai Hoc Ly, Thanh-Sang Nguyen, and Miroslav Voznak “Optimization issues for data rate in energy harvesting relay-enabled cognitive sensor networks” Computer Networks ,Vol.157, No.5, pp. 29-40, July 2019. (SCI)

[10] Van Van Huynh, Tuyen D. Nguyen, Van-Thanh Dao & Quoc-Hoan Tran, “An Efficient Carrier-Based Modulation Strategy for Five-Leg Indirect Matrix Converters to Drive Open End Loads with Zero Common-Mode Voltage”, Electric Power Components and Systems, Vol. 47 ,No.14-15, pp. 1303-1315,2019. (SCIE)

[11] Van Van Huynh, Abdul Jalil M. Khalaf, Ahmed Alsaedi, Tasawar Hayat, and Hamid Reza Abdolmohammadi, “A new memristive chaotic flow with a line of equilibria”, The European Physical Journal Special Topics, Vol.228, No.10, pp. 2339–2349, 2019. (SCIE)

[12] Van huynh-van and phong tran-thanh, “Discrete Sliding Mode Control Design for Piezoelectric Actuator”, Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 3, No. 3, pp. 492-502, 2019.

[13] Van Van Huynh, BL Ngoc Minh, TM Nguyen, HD Vo, “Extended Second Order Sliding Mode Control for Mismatched Uncertain Systems with Only Output Measurable“, Advances in Electrical and Electronic Engineering , Vol.16, No.4, pp.435-445, 2018. (ESCI)

[14] B Le Ngoc Minh, Van Van Huynh, TM Nguyen, YW Tsai, “Decentralized Adaptive Double Integral Sliding Mode Controller for Multi-Area Power Systems“ Mathematical Problems in Engineering , Vol.2018, Article ID 2672436, 11 pages,2018. (SCIE)

[15]. Van Van Huynh, Hoang-Duy Vo, Bach Hoang Dinh, Thanh-Phuong Tran, Minh Hoang Quang Tran “A New Adaptive Second Order Sliding Mode Control Design for Complex Interconnected Systems”, CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS, PP1-14, 2018. (SCIE).

[16]. Van Van Huynh, Hoang-Duy Vo, Bui Le Ngoc Minh, “Observer Output Feedback Load Frequency Control for a Two-Area Interconnected Power System” Journal of Advanced Engineering and Computation, pp. 1-18, 2018.

[17].Van Van Huynh, Bui Le Ngoc Minh, Tam Minh Nguyen, “Optimal Load Frequency Control in an Isolated Power System”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 943-956, 2018.

[18]. Van Van Huynh, Bui Le Ngoc Minh, Tam Minh Nguyen, “Variable Structure Load Frequency Control of Power System”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 915-922, 2018.

[19]. Van Van Huynh, Y.-W. Tsai, “PI Sliding Mode Control for Active Magnetic Bearings in Flywheel”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 478 - 48, 2018.

[20]. Huynh Van Van, “New observer-based control design for mismatched uncertain systems with time-delay”, Archives of Control Sciences, vol. 26, no. 4, pages 597-610, 2017 (SCIE).

[21]. Van Van Huynh and Dinh Hoang Bach “Slide Mode Control Design for a Class of Uncertain Dynamic Systems”, Lecture Notes in Electrical Engineering,  2017.

[22]. Huynh Van Van and Tran Hoang Quang Minh “Integral Sliding Mode Control Approach for 3-Pole Active Magnetic Bearing System”, Applied Mechanics and Materials, 2016.

[23]. Huynh Van Van and Nguyen Thi Phuong Thao “Modified Sliding Mode Control for Mismatched Uncertain Systems with Unknown Disturbances”, Applied Mechanics and Materials, 2016.

[24]. Phan Van Duc, Huynh Van Van and Yao-Wen Tsai, “Adaptive output feedback sliding mode control for time-delay systems with extended disturbance”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, vol. 39, no. 3, pages 265-273, 2016 (SCIE).

[25]. Phan Van Duc, Huynh Van Van and Yao-Wen Tsai, “Adaptive output feedback sliding mode control for time-delay systems with extended disturbance”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, pages 1-9, 2016. (SCIE)

[26]. Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “A multitask sliding mode control for mismatched uncertain large-scale systems”, International Journal of Control, vol. 88, no. 9, pages 1911-1923, 2015. (SCI)

[27]. Huynh Van Van, Yao-Wen Tsai and Phan Van Duc, “Adaptive output feedback sliding mode control for complex interconnected time-delay systems” Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 239584, 16 pages, 2015. (SCIE)

[28]. Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “Output feedback and single-phase sliding mode control for complex interconnected systems,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 946385, 16 pages, 2015. (SCIE)

[29]. Yao-Wen Tsai, Phan Van Duc and Huynh Van Van, “A new variable structure control scheme for mis.matched uncertain large scale systems” Applied Mechanics and Materials, pp 789-793, 2015

[30]. Huynh Van Van and Yao-Wen Tsai, “New approach in decentralized adaptive output feedback controller design for mismatched uncertain large scale systems using linear matrix inequalities”, Journal of Science and Engineering Technology, vol. 10, no. 2, pp.27-38 (2014).

[31]. Vu Phan Tu, Nguyen Nhat Nam, Huynh Van Van, “The finite element method for simulation ligtning-transient voltage of grounding systems with non-unifrom parameters,” Journal of Technology and Science, No. 73B, pp 26-31, Vietnam, 2009.

[32]. Vu Phan Tu, Huynh Van Van, Nguyen Nhat Nam, “The non-uniform finite difference and finite element methods for modeling grounding systems,” Journal of Technology and Science, No. 75, pp. 88-93, Vietnam, 2010.

[33]. Huynh Van Van, “Optimal design of grounding system based on IEEE. Std.80-2000 standards”, Journal of Science and Technology, Ton Duc Thang Unviersity, pp. 34-39, 2011.

[34]. Vũ Phan Tú, Nguyễn Nhật Nam, Huỳnh Văn Vạn, Huỳnh Quốc Việt “Mô phỏng đáp ứng quá độ của lưới nối đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn,” Tạp chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam, Tập. 13, Số. K1, trang 49-55, 2010.

B. Hội nghị

[1]. Huynh Van Van and Minh Hoang Quang Tran, “Observer-based output feedback control design for mismatched uncertain systems”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 553-561, 2015.

[2]. Huynh Van Van and Dinh Hoang Bach, “Second order sliding mode control design for active magnetic bearing system”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 519-529, 2015.

[3]. Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, Lee Cua Ting, Kuo Kai Shyu, “Decentralized output feedback control for mismatched uncertain large scale systems: an LMI approach”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 403-411, 2013.

[4]. Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “Adaptive output feedback control for mismatched uncertain systems: single phase sliding mode approach” Proceedings- IEEE IS3C 2014. June 2014, pp. 990-993.

[5]. Vu Phan Tu, Huynh Van Van, Nguyen Nhan Nam, “Simulating the lightning transient response of the uniform and optimized grounding systems using fem”, The International Symposium on Advanced Engineering, Korea, pp.359-362 – March 2009.

[6]. Huỳnh Văn Vạn “Phương pháp PTHH và sai phân hữu hạn không đồng nhất cho mô phỏng thế hệ thống nối đất” Hội nghị khoa học “Công Nghệ Xanh Và Phát Triển Bền Vững” Trường ĐSPKT TP HCM, trang 77-82, 2011.