TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: nguyendoanquocanh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng, Đài Loan, 2011 - 2014.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2009 - 2011.
  • Cử nhân, Trường đại học Lạc Hồng, Đồng Nai, 2004 - 2009.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2009 - 2011: Cộng tác viên tại Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai
  • 2011 - 2015: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng, Đài Loan.
  • Năm 2015 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

Quang điện

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] N. D. Quoc Anh, M. F. Lai, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “Design of a free-form lens for LED light with high efficiency and uniform illumination,” Applied Optics, vol. 53, no. 29, pp.H140-H145, 10 October 2014. (SCI, impact factor: 1.649).

[2] N. D. Quoc Anh, M. F. Lai, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “Improving the color temperature distribution of a multi-chip white light LED by adding SiO2 in the phosphor layer,” Journal of the Chinese Institute of Engineers, vol. 38, 14 October 2014. (SCI, impact factor: 0.209)

[3] N. D. Quoc Anh, H. Y. Lee, “Improvement of Angular CCT Uniformity in Multi-Chip White LED with Silica–Phosphor Mixture,” Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 293, pp.1229-1234, 2014 (EI)

 

B. Hội nghị

[1] N. D. Quoc Anh, M. F. Lai, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “Design of high efficient freeform secondary lens for uniform LED spot lighting,” IEEE International Conference on Computer, Consumer and Control, pp. 450-450, June 10-12, 2014.

[2] M. F. Lai, N. D. Quoc Anh, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “The Study of Low- Glare LED Table Lamp with Asymmetric Secondary Optical Element,” IEEE International Conference on Computer, Consumer and Control, pp. 454-457, June 10-12, 2014.

[3] N. D. Quoc Anh, H. Y. Lee, “Effects of structure and concentration of SiO2 on spatial CCT uniformity of multi-chip white LEDs,” Optics & Photonics of Taiwan International Conference, pp. 57, 5-7 December, 2013.

[4] N. D. Quoc Anh, M. F. Lai, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “Optimization of multi-chip white LEDs with SiO2 structures,” Optics & Photonics of Taiwan International Conference, 4-5 December, 2014.

[5] M. F. Lai, N. D. Quoc Anh, H. Y. Ma, H. Y. Lee, “Effects of Ce0.67 Tb0.33 MgAl11 O19:Ce,Tb phosphor on optical performance of multi-chip white LEDs,” Optics & Photonics of Taiwan International Conference, 4-5 December, 2014.

[6] Y. L. Chang, N. D. Quoc Anh, W. C. Yen, H. Y. Lee, “Techniques of multi-chips white light LED modeling,” Optics & Photonics of Taiwan International Conference, 6-8 December, 2012.