ThS. Thiều Quang Trí

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: thieuquangtri@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Học viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan, 2007 - 2009.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1998 - 2003.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2003 - 2007: Làm việc tại HCMPC – EVN.
  • Năm 2010 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Robot, năng lượng tái tạo.
 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Vo, H. H., Brandstetter, P., Dong, C. S., Thieu, T. Q., & Vo, D. H. (2016). An implementation on MATLAB software for stability analysis of proportional controllers in linear time invariant control systems. In New Advances in Information Systems and Technologies (pp. 671-680). Springer, Cham.

B. Hội nghị

[1]. Vo, H. H., Brandstetter, P., Dong, C. S., Tran, T. C., Thieu, T. Q., & Duy, V. H. (2016, December). Parameter Adaptation in Machine Model-Based Speed Observers for Sensorless Induction Motor Drive. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 554-563). Springer, Cham.

[2] Thieu Quang Tri, “Development of a Therapeutic Device”, International Symposium on Mechatronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, October 2011.