TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

 • Tiến sĩ ngành Máy và thiết bị điện, Trường đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc, 2014 - 2018.
 • Thạc sỹ ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2009.
 • Kỹ sư ngành Cơ điện tử, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2001 - 2006.

Quá trình hoạt động chuyên môn

 • Năm 2006 - 2007: Kỹ sư thiết kế tại công ty thang máy Hoàng Triều
 • Năm 2008 - 2009: Kỹ sư ứng dụng Cơ điện tử tại công ty T.S.T.
 • Năm 2010 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các phương pháp điều khiển hiện đại trong truyền động điện
 • Lý thuyết điều khiển
 • Kỹ thuật rôbốt

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí
 1. H. H. Vo, P. Brandstetter, T. C. Tran, C. S. T. Dong, “An Implementation of Rotor Speed Observer for Sensorless Induction Motor Drive in Case of Machine Parameter Uncertainty,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 426-434, 2018.
 2. Hau Huu Vo, “Fast Stability Analysis for Proportional-Integral Controller in Interval Systems,” Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 2, No. 2, pp. 111-120, 2018.
 3. P. Brandstetter, M. Dobrovsky, M. Kuchar, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Application of BEMF-MRAS with Kalman Filter in Sensorless Control of Induction Motor Drive,” Electrical Engineering, Vol. 99, No. 4, pp. 1151-1160, 2017.
 4. C. S. T. Dong, H. H. Vo, T. C. Tran, P. Brandstetter, P. Simonik, “Application of Sensorless Sliding Mode Observer in Control of Induction Motor Drive,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, No. 5, pp. 747-753, 2017.
 5. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. C. Tran, “Speed Estimators Using Stator Resistance Adaption for Sensorless Induction Motor Drive,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 267-273, 2016.
 6. Võ Hu Hu, Điu khin thiết b nâng t trường dùng phương pháp hi tiếp tuyến tính hóa, Tp chí Khoa hc và Công ngh, Đại hc Tôn Đức Thng, 07/2010.
B. Hội nghị
 1. H. H. Vo, T. C. Tran, S. D. Ho, C. D. Tran, P. Brandstetter, M. Kuchar, “Fuzzy Model-Based Speed Observer for Sensorless Induction Motor Drive with PWM-DTC,” 18th International Conference ELEKTRO 2018, pp.1-5, Mikulov, Czech Republic, May 2018.
 2. H. H. Vo, P. Brandstetter, M. Kuchar, C. S. T. Dong, T. C. Tran, D. H. Vo, “PI-Based Fuzzy Speed Controller with PWM Direct Torque Control for Induction Motor Drive,” AETA 2017: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 465, pp. 811-820, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2017.
 3. T. C. Tran, P. Brandstetter, Vo Hoang Duy, H. H. Vo, C. D. Tran, S. D. Ho, “Rotor Time Constant Estimation of Induction Motor Using online PI-Adaptive and GA-Adaptive Model,” AETA 2017: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 465, pp. 860-871, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2017.
 4. C. D. Tran, S. D. Ho, T. C. Tran, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Model Reference Adaptive System for Sensorless Control of Induction Motor Drive,” in 15th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Repub-lic, pp. 71-76, September 2017.
 5. S. D. Ho, C. D. Tran, T. C. Tran, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Optimization of PID Controller for Brushless DC Motor Drive using PSO Algorithm,” in 15th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 90-95, September 2017.
 6. P. Brandstetter, M. Kuchar, H. H. Vo, C. S. T. Dong, “Induction Motor Drive with PWM Direct Torque Control,” in Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering - EPE 2017, pp. 1-5, Kouty nad Desnou, Czech Republic, May 2017.
 7. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. C. Tran, T. Q. Thieu, Vo Hoang Duy, “Parameter Adaptation in Machine Model-Based Speed Observers for Sensorless Induction Motor Drive,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 554-563, Busan, Korea, December 2016.
 8. Chau Dong, P. Brandstetter, H. H. Vo, T. C. Tran, D. H. Vo, “Adaptive Sliding Mode Controller for Induction Motor,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 543-553, Busan, Korea, December 2016.
 9. T. C. Tran, P. Brandstetter, D. Hoang Vo, H. H. Vo, Chau Dong, “PID Speed Controller Optimization Using Online Genetic Algorithm for Induction Motor Drive,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 564-576, Busan, Korea, December 2016.
 10. H. H. Vo, “Direct Torque Control Methods for Speed Sensorless Control of In-duction Motor Drive,” in 14th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 140-145, September 2016.
 11. P. Brandstetter, M. Dobrovsky, O. Petrtyl, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Sensorless Control of Induction Motor Drive Using BEMF-MRAS with Kalman Filter,” ELEKTRO 2016, pp. 121-126, High Tatras, Slovak Republic, May 2016.
 12. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. Q. Thieu, D. H. Vo, “An Implementation on MATLAB Software for Stability Analysis of Proportional Controllers in Linear Time Invariant Control Systems,” WorldCIST’16: New Advances in Information Systems and Technologies, of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 444, pp. 671-680, Recife, PE, Brazil, March 2016.
 13. H. H. Vo, P. Brandstetter and C. S. T. Dong, “MRAS Observers for Speed Estimation of Induction Motor with Direct Torque and Flux Control,” AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 371, pp. 325-335, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2015.
 14. Chau Dong, P. Brandstetter, H. H. Vo, D. H. Vo, “Sliding Mode Observer for Induction Motor Control,” AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 371, pp. 313-323, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2015.
 15. Vo Hau Huu, “Simulation of MRAS Observer in Direct Torque Control Structure of Induction Motor Drive,” in 13th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostra-va, Czech Republic, pp. 139-144, September 2015.
 16. Tran T. C., Dong C. S. T., and V. H. H., “Control Methods of Induction Motor Drives,” in 13th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 96-101, 2015.
 17. Vo Hoang Duy, Dong Si Thien Chau, Vo Huu Hau, Phan Thai Hoa, Tran Trong Dao, “Stabilization of the Rotational Inverted Pendulum Using Mixed H2/H PID Con-troller, AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 282, pp. 445-455, December 2013..
 18. Vo Huu Hau and Dong Si Thien Chau, “Polynomial Interpolation in Trajectory Planning Problem for a Robot Manipulator,” International Symposium on Mechatronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, December 2013.
 19. Vo Huu Hau, “Trajectory Planning for a Serial Robot System,” International Green Technology Workshop/Conference 2012, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2012.
 20. Vo Huu Hau, “3-D Kinematic Simulation for a Robot System using Open Graphics Library,” International Symposium on Mechatronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, October 2011.
 21. Vo Huu Hau, “Controlling a Magnetic Levitation Model using a Feedforward Neural Network – Sliding Mode Control,” The 2nd International Symposium Electrical - Electronics Engineering ISEE, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2011.
 22. Vo Huu Hau, “Lyapunov Redesign – Feedback Linearization for a Pendulum System,” The 2nd International Symposium Electrical - Electronics Engineering ISEE, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2011.
B. Công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện
[1] Võ Hữu Hậu và Đồng Sĩ Thiên Châu, “Xây dựng mô hình tấm xoay pin mặt trời”, Đại học Tôn Đức Thắng, 2013.