TS. Võ Hữu Hậu

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: vohuuhau@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sĩ ngành Máy và thiết bị điện, Trường đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc, 2014 - 2018.
  • Thạc sỹ ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2009.
  • Kỹ sư ngành Cơ điện tử, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2001 - 2006.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2006 - 2007: Kỹ sư thiết kế tại công ty thang máy Hoàng Triều
  • Năm 2008 - 2009: Kỹ sư ứng dụng Cơ điện tử tại công ty T.S.T.
  • Năm 2010 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Các phương pháp điều khiển hiện đại trong truyền động điện
  • Lý thuyết điều khiển
  • Kỹ thuật rôbốt

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. H. H. Vo, M. Kuchar, P. Brandstetter, “Application of Fuzzy Logic in Sensorless Induction Motor Drive with PWM-DTC”, Electrical Engineering, pp. 1-12, 2019.

[2]. T. C. Tran, P. Brandstetter, H. H. Vo, “The Sensorless Speed Controller of Induction Motor in DFOC Model Based on the Voltage and Current”,   Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 3, No. 1, pp. 320-328, 2019.

[3]. H. H. Vo, T. C. Tran, S. D. Ho, C. D. Tran, P. Brandstetter, M. Kuchar, “Fuzzy Model-Based Speed Observer for Sensorless Induction Motor Drive with PWM-DTC”, 18th International Conference ELEKTRO 2018, pp.1-5, Mikulov, Czech Republic, May 2018.

[4]. H. H. Vo, P. Brandstetter, T. C. Tran, C. S. T. Dong, “An Implementation of Rotor Speed Observer for Sensorless Induction Motor Drive in Case of Machine Parameter Uncertainty,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 426-434, 2018.

[5]. Hau Huu Vo, “Fast Stability Analysis for Proportional-Integral Controller in Interval Systems,” Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 2, No. 2, pp. 111-120, 2018.

[6]. H. H. Vo, P. Brandstetter, M. Kuchar, C. S. T. Dong, T. C. Tran, D. H. Vo, “PI-Based Fuzzy Speed Controller with PWM Direct Torque Control for Induction Motor Drive”, AETA 2017: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 465, pp. 811-820, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2017.

[7]. P. Brandstetter, M. Dobrovsky, M. Kuchar, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Application of BEMF-MRAS with Kalman Filter in Sensorless Control of Induction Motor Drive,” Electrical Engineering, Vol. 99, No. 4, pp. 1151-1160, 2017.

[8]. C. S. T. Dong, H. H. Vo, T. C. Tran, P. Brandstetter, P. Simonik, “Application of Sensorless Sliding Mode Observer in Control of Induction Motor Drive,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, No. 5, pp. 747-753, 2017.

[9]. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. C. Tran, “Speed Estimators Using Stator Resistance Adaption for Sensorless Induction Motor Drive,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 267-273, 2016.

[10]. Võ Hu Hu, “Điều khiển thiết bị nâng từ trường dùng phương pháp hồi tiếp tuyến tính hóa,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng, 07/2010.

B. Hội nghị

[1]. H. H. Vo, T. C. Tran, S. D. Ho, C. D. Tran, P. Brandstetter, M. Kuchar, “Fuzzy Model-Based Speed Observer for Sensorless Induction Motor Drive with PWM-DTC,” 18th International Conference ELEKTRO 2018, pp.1-5, Mikulov, Czech Republic, May 2018.

[2]. H. H. Vo, P. Brandstetter, M. Kuchar, C. S. T. Dong, T. C. Tran, D. H. Vo, “PI-Based Fuzzy Speed Controller with PWM Direct Torque Control for Induction Motor Drive,” AETA 2017: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 465, pp. 811-820, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2017.

[3]. T. C. Tran, P. Brandstetter, Vo Hoang Duy, H. H. Vo, C. D. Tran, S. D. Ho, “Rotor Time Constant Estimation of Induction Motor Using online PI-Adaptive and GA-Adaptive Model,” AETA 2017: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 465, pp. 860-871, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2017.

[4]. C. D. Tran, S. D. Ho, T. C. Tran, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Model Reference Adaptive System for Sensorless Control of Induction Motor Drive,” in 15th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Repub-lic, pp. 71-76, September 2017.

[5]. S. D. Ho, C. D. Tran, T. C. Tran, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Optimization of PID Controller for Brushless DC Motor Drive using PSO Algorithm,” in 15th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 90-95, September 2017.

[6] P. Brandstetter, M. Kuchar, H. H. Vo, C. S. T. Dong, “Induction Motor Drive with PWM Direct Torque Control,” in Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering - EPE 2017, pp. 1-5, Kouty nad Desnou, Czech Republic, May 2017.

[7]. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. C. Tran, T. Q. Thieu, Vo Hoang Duy, “Parameter Adaptation in Machine Model-Based Speed Observers for Sensorless Induction Motor Drive,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 554-563, Busan, Korea, December 2016.

[8]. Chau Dong, P. Brandstetter, H. H. Vo, T. C. Tran, D. H. Vo, “Adaptive Sliding Mode Controller for Induction Motor,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 543-553, Busan, Korea, December 2016.

[9]. T. C. Tran, P. Brandstetter, D. Hoang Vo, H. H. Vo, Chau Dong, “PID Speed Controller Optimization Using Online Genetic Algorithm for Induction Motor Drive,” AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 415, pp. 564-576, Busan, Korea, December 2016.

[10]. H. H. Vo, “Direct Torque Control Methods for Speed Sensorless Control of In-duction Motor Drive,” in 14th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 140-145, September 2016.

[11]. P. Brandstetter, M. Dobrovsky, O. Petrtyl, C. S. T. Dong, H. H. Vo, “Sensorless Control of Induction Motor Drive Using BEMF-MRAS with Kalman Filter,” ELEKTRO 2016, pp. 121-126, High Tatras, Slovak Republic, May 2016.

[12]. H. H. Vo, P. Brandstetter, C. S. T. Dong, T. Q. Thieu, D. H. Vo, “An Implementation on MATLAB Software for Stability Analysis of Proportional Controllers in Linear Time Invariant Control Systems,” WorldCIST’16: New Advances in Information Systems and Technologies, of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 444, pp. 671-680, Recife, PE, Brazil, March 2016.

[13]. H. H. Vo, P. Brandstetter and C. S. T. Dong, “MRAS Observers for Speed Estimation of Induction Motor with Direct Torque and Flux Control,” AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 371, pp. 325-335, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2015.

[14]. Chau Dong, P. Brandstetter, H. H. Vo, D. H. Vo, “Sliding Mode Observer for Induction Motor Control,” AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 371, pp. 313-323, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 2015.

[15]. Vo Hau Huu, “Simulation of MRAS Observer in Direct Torque Control Structure of Induction Motor Drive,” in 13th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostra-va, Czech Republic, pp. 139-144, September 2015.

[16]. Tran T. C., Dong C. S. T., and V. H. H., “Control Methods of Induction Motor Drives,” in 13th Annual Workshop of FEECS WOFEX, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, pp. 96-101, 2015.

[17]. Vo Hoang Duy, Dong Si Thien Chau, Vo Huu Hau, Phan Thai Hoa, Tran Trong Dao, “Stabilization of the Rotational Inverted Pendulum Using Mixed H2/H∞ PID Con-troller,” AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 282, pp. 445-455, December 2013..

[18]. Vo Huu Hau and Dong Si Thien Chau, “Polynomial Interpolation in Trajectory Planning Problem for a Robot Manipulator,” International Symposium on Mechatronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, December 2013.

[19]. Vo Huu Hau, “Trajectory Planning for a Serial Robot System,” International Green Technology Workshop/Conference 2012, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2012.

[20]. Vo Huu Hau, “3-D Kinematic Simulation for a Robot System using Open Graphics Library,” International Symposium on Mechatronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, October 2011.

[21]. Vo Huu Hau, “Controlling a Magnetic Levitation Model using a Feedforward Neural Network – Sliding Mode Control,” The 2nd International Symposium Electrical - Electronics Engineering ISEE, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2011.

[22]. Vo Huu Hau, “Lyapunov Redesign – Feedback Linearization for a Pendulum System,” The 2nd International Symposium Electrical - Electronics Engineering ISEE, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2011.

C. Công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện
[1] Võ Hữu Hậu và Đồng Sĩ Thiên Châu, “Xây dựng mô hình tấm xoay pin mặt trời”, Đại học Tôn Đức Thắng, 2013.