TS. Trần Đình Cương

Phó trưởng Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018 - present.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2008.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2000 - 2005.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2005 - 2009: Làm việc tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3
  • Năm 2010 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Cung cấp điện, Kỹ thuật cao áp, Năng lượng mặt trời

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Tran, C. D., Brandstetter, P., Dinh, B. H., Ho, S. D., & Nguyen, M. H. C. (2018). Current-Sensorless Method for Speed Control of Induction Motor Based on Hysteresis Pulse Width Modulation Technique. Journal of Advanced Engineering and Computation, 2(4), 271-280.

[2]. CD Tran, TT Nguyen, HM Hoang, BQ Nguyen, “One Rank Cuckoo Search Algorithm for Bi-Objective Load Dispatch Problem”, International Journal of Grid and Distributed Computing (2016), 9 (4), 13-26 (ISI).

[3]. LH Pham, TT Nguyen, DN Vo, CD Tran, “Adaptive Cuckoo Search Algorithm based Method for Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect”, International Journal of Hybrid Information Technology (2016), 9 (1), 41 -50 (Scopus).

[4]. CD Tran, TT Dao, VS Vo, TT Nguyen, “Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect Using Cuckoo Search Algorithm with Different Distributions”, International Journal of Hybrid Information Technology (2015), 8 (1), 305-316 (Scopus).

[5]. CD Tran, SD Ho, “Augmented Lagrange Hopfield Network for Economic Emission Load Dispatch Problem with Quadratic Fuel Cost Function”, International Journal of Energy, Information and Communications (2015), 37-44.

B. Hội nghị

[1]. Ho, S. D., Brandstetter, P., Dinh, C. T., Tran, T. C., Nguyen, M. C. H., & Dinh, B. H. (2018, September). On-Line Efficiency-Optimization Control of Induction Motor Drives Using Particle Swarm Optimization Algorithm. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 261-271). Springer, Cham.

[2]. Tran, T. C., Brandstetter, P., Duy, V. H., Vo, H. H., Tran, C. D., & Ho, S. D. (2017, December). Rotor Time Constant Estimation of Induction Motor Using Online PI-Adaptive and GA-Adaptive Model. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 860-871). Springer, Cham.

[3]. Tran, T. C., Brandstetter, P., Duy, V. H., Dong, C., Tran, C. D., & Ho, S. D. (2017, December). Estimate parameters of induction motor using ANN and GA algorithm. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 872-882). Springer, Cham.

[4]. Tran, C. D., Brandstetter, P., Ho, S. D., Tran, T. C., Nguyen, M. C. H., Phan, H. X., & Dinh, B. H. (2018, September). Improving Fault Tolerant Control to the one current sensor failures for induction motor drives. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 789-798). Springer, Cham.

[5]. CD Tran, “Minimizing Generation Cost Of Electrical Hydrothermal Systems”, Ton Duc Thang University, HCM city, Vietnam, 2013.