Tổng Công ty Mạng lưới Viettel tuyển dụng Kỹ sư ĐTVT và Ks Điện.