Powerchina Huadong Engineering Corporation tuyển dụng kĩ sư điện mặt trời

We Powerchina Huadong Engineering Corporation is looking for some positions as below:

Chúng tôi Powerchina Huadong Engineering Corporation đang tìm kiếm một số vị trí như sau:

Role Summary: To operate the Solar Station, conducting routine shift duties and taking emergency action, where necessary, to maintain the safe and efficient operation of the power station.

Tóm tắt: Vận hành Trạm năng lượng mặt trời, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong ca làm việc và thực hiện các hành động khẩn cấp, khi cần thiết, để duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả của nhà máy điện.

Working place: Tay Ninh, Vietnam

Nơi làm việc: Tây Ninh, Việt Nam

Benefits: High salary base on qualification

Lợi ích: Mức lương cao dựa trên trình độ chuyên môn

Contact person: Ms. Alba

Người liên hệ: Bà Alba

Email: huang_z33@ecidi.com

Email: huang_z33@ecidi.com
 

  1. Operation Technician Position

Vị trí kỹ thuật viên vận hành

Job description:

Mô tả công việc:

Operation Technician will be responsible for the overall management of the Operation work.

Kỹ thuật viên vận hành sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công việc Vận hành.

Operation Technician will report directly to the Operation Engineer and the key tasks will include but not be limited to: Provide technical support to daily plant operations to ensure safety and efficiency_ Perform regular and ad-hoc maintenances of production facility.

Kỹ thuật viên vận hành sẽ báo cáo trực tiếp cho Kỹ sư vận hành và các nhiệm vụ chính sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của nhà máy hàng ngày để đảm bảo an toàn và hiệu quả_ Thực hiện bảo trì thường xuyên và đột xuất của cơ sở sản xuất

 

Implement process improvements to improve production safety and quality.

Thực hiện cải tiến quy trình để cải thiện chất lượng và an toàn sản xuất.

 

Work in compliance with safety and environmental standards.

Làm việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

 

Promote production safety by enforcing security procedures and hazardous controls.

Thúc đẩy an toàn sản xuất bằng cách thực thi các quy trình an ninh và kiểm soát nguy hiểm.

 

Attend to equipment repairs and problems promptly.

Tham gia để sửa chữa thiết bị và các vấn đề kịp thời.

 

Perform routine inspections to identify any malfunctions and replacements.

Thực hiện kiểm tra thường xuyên để xác định bất kỳ trục trặc và thay thế.

 

Monitor production operations to identify dangerous and hazardous conditions.

Giám sát hoạt động sản xuất để xác định các điều kiện nguy hiểm và nguy hiểm.

 

Maintain the work area safe, clean and organized

Duy trì khu vực làm việc an toàn, sạch sẽ và có tổ chức

 

Provide cost-effective solutions for optimal production operations.

Cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí cho hoạt động sản xuất tối ưu.

 

Analyze and diagnose production problems in a timely manner.

Phân tích và chẩn đoán các vấn đề sản xuất một cách kịp thời.

 

Maintain complete documentations of production maintenance and repair works

Duy trì tài liệu đầy đủ về bảo trì sản xuất và sửa chữa công trình

 

Requirements:

Yêu cầu:

 

Age 20 years and above.

Tuổi từ 20 trở lên.

 

High Vocational in Mechanical. Electrical. Control Instrument. Electronics. Energy or related fields.

Có kiến thức về nghề cơ khí. Điện. Dụng cụ điều khiển. Thiết bị điện tử. Năng lượng hoặc các lĩnh vực liên quan

 

Excellent physical condition to work effectively in work conditions which include blind color.

Có sức khỏe tốt để có khả năng làm việc trong các điều kiện làm việc bao gồm mù màu.

 

1-3 years of experience in PV power plant

1-3 năm kinh nghiệm trong nhà máy điện PV

 

Language required as minimum: English (if you cannot speak English, it is acceptable if you are eager to learn)

Ngôn ngữ yêu cầu tối thiểu: Tiếng Anh (nếu bạn không thể nói tiếng Anh, có thể chấp nhận được nếu bạn tình nguyện học hỏi)

 

  1. Maintenance Technician Position

Vị trí kỹ thuật viên bảo trì

 

Job description:

Mô tả công việc:

 

Maintenance Technician will be responsible for the overall management of the maintenance work.

Kỹ thuật viên bảo trì sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công việc bảo trì.

 

Maintenance Technician will report directly to the Maintenance Engineer and the key tasks will include but not be limited to: Perform minor building. HVAC, plumbing, electrical and painting repairs as necessary.

Kỹ thuật viên bảo trì sẽ báo cáo trực tiếp cho Kỹ sư bảo trì và các nhiệm vụ chính sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thực hiện công trình nhỏ. Sửa chữa HVAC, hệ thống ống nước, điện và sơn khi cần thiết.

 

Implement preventative maintenance measures

Thực hiện các biện pháp bảo trì phòng ngừa

 

Maintain inventory of repair equipment and supplies.

Duy trì kho thiết bị và vật tư sửa chữa.

 

Complete inspections of offices and laboratories with Maintenance Engineer.

Kiểm tra toàn bộ văn phòng và phòng thí nghiệm với Kỹ sư bảo trì.

 

Respond quickly in the event of an emergency. notify appropriate personnel and follow safety protocol.

Đáp ứng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. thông báo cho nhân viên phù hợp và tuân theo giao thức an toàn.

 

Perform other maintenance duties as requested.

Thực hiện các nhiệm vụ bảo trì khác theo yêu cầu.

 

Requirements:

Yêu cầu:

 

Age 20 years and above.

Tuổi từ 20 trở lên

 

High Vocational in Electrical. Control & Instrument, Electronics, Energy or related fields.

Có kiến thức về nghề cơ khí. Điện. Dụng cụ điều khiển. Thiết bị điện tử. Năng lượng hoặc các lĩnh vực liên quan

 

Excellent physical condition to work effectively in work conditions which include blind color.

Có sức khỏe tốt để có khả năng làm việc trong các điều kiện làm việc bao gồm mù màu.

 

1-3 years of experience in PV power plant. Language required as minimun English

Ngôn ngữ yêu cầu tối thiểu: Tiếng Anh (nếu bạn không thể nói tiếng Anh, có thể chấp nhận được nếu bạn tình nguyện học hỏi)

 

About us:

Về chúng tôi:

 

POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION, founded in 1954, is a state-owned key enterprise affiliated to the world’s Top 500 enterprises, Power Construction Corporation of China (POWERCHINA). Headquartered in Hangzhou, POWERCHINA HUADONG has its branches in Sichuan,Chongqing, Yunnan, Fujian and Anhui, and overseas offices in Vietnam, Turkey, Nigeria, Kenya and Ethiopia. We takes the lead in the fields of urban and rural regional development planning, ecological environment construction, water environment comprehensive management, dam and engineering safety, complete equipment supply and EPC project contracting of all kinds of projects, and has made significant contributions to the social and economic development.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT POWERCHINA HUADONG, được thành lập năm 1954, là một doanh nghiệp chủ chốt thuộc sở hữu nhà nước trực thuộc 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (POWERCHINA). Có trụ sở tại Hàng Châu, POWERCHINA HUADONG có chi nhánh tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam, Phúc Kiến và An Huy, và các văn phòng ở nước ngoài tại Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Kenya và Ethiopia. Chúng tôi đi đầu trong các lĩnh vực quy hoạch phát triển khu vực đô thị và nông thôn, xây dựng môi trường sinh thái, quản lý toàn diện môi trường nước, an toàn đập và kỹ thuật, cung cấp thiết bị hoàn chỉnh và ký kết hợp đồng dự án EPC của tất cả các loại dự án và đã đóng góp đáng kể cho xã hội và phát triển kinh tế.