Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, Khoa Điện – Điện tử

Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, Khoa Điện – Điện tử

1. Hội đồng 1:

- Đồ án tổng hợp:

  • Link google meet bảo vệ online:https://meet.google.com/yjr-zyqc-orc
  • Thời gian bảo vệ: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.

2. Hội đồng 2:

- Đồ án tổng hợp:

Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.