Thông báo hủy hội đồng bảo vệ Tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ 1

Khoa Đ-ĐT dự kiến sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ 1 với thông tin cụ thể như sau:

1. Hội đồng bảo vệ Tiểu luận tổng quan - NCS Hà Triệu Phú

- Thời gian: 14h00 ngày 14/08/2021

- Thành viên Hội Đồng: 

+ PGS. TS. Võ Ngọc Điều - Chủ tịch

+ TS. Huỳnh Văn Vạn - Phản biện

+ TS. Văn Tấn Lượng -  Thư ký

2. Hội đồng bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 1 - NCS Phạm Hữu Lý

- Thời gian: 15h30 ngày 14/08/2021

- Thành viên Hội Đồng: 

+ PGS. TS. Võ Ngọc Điều - Chủ tịch

+ TS. Văn Tấn Lượng - Phản biện

+ TS. Huỳnh Văn Vạn - Thư ký

Tuy nhiên do TS. Huỳnh Văn Vạn (thành viên trong 2 hội đồng trên) hiện đang bị bệnh không thể tham gia Hội đồng được nên  2 Hội đồng trên sẽ tạm hủy.