Lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018

Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018 như sau:

  • Các môn mở: Triết học Mác - Lê nin (3 TC) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC);
  • Dự kiến bắt đầu từ 11/6 và đến 29/07/2018 kết thúc lớp;
  • Thời gian dự kiến học vào các tối thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7 (thông tin cụ thể trong form đăng ký);
  • Học viên đăng ký từ nay đến hết ngày 06/06/2018.
  • Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfigDEZlmwHyC8uvikhFb3ij03bIARtT8kWHymJ5AGZfLlb9Q/viewform