Kế hoạch NCKHSV 2019-2020

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

   - Đây mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

   - Giúp sinh viên tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến các ngành học hiện có tại Trường.

   - Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên.

   - Tạo môi trường khoa học, thi đua học tập, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên. Phát hiện và nuôi dưỡng những hạt nhân về NCKH trong sinh viên từ đó có hướng đào tạo và bồi dưỡng.

2. Yêu cầu:

  -  Triển khai sâu rộng đến tất cá sinh viên các khóa trong Trường: thu hút sự tham gia hướng dẫn của cán bộ, giảng viên trong Trường, đặc biệt là cán bộ, giảng viên trẻ.

 -  Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có ý nghĩa thực tiễn và đảm bảo tính khoa học.

-  Tuyệt đối không sao chép từ những đề tài, bài báo hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố trước đó.

II. ĐIỀU KIỆN, HÌNH THỨC THAM GIA:

1. Điều kiện tham gia:

-  Tất cả sinh viên đang học tập tại Trường (sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa đưới).

-  Các đề tài nghiên cứu được các Khoa hoặc các Nhóm nghiên cứu lựa chọn, đề xuất Nhà trường cho phép thực hiện.

2. Hình thức tham gia:

-  Cá nhân sinh viên hoặc nhóm sinh viên (tối đa 03 thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài) chọn hướng nghiên cứu và đăng ký tại Khoa hoặc tại một Nhóm nghiên cứu.

-  Hội đồng khoa học cấp Khoa hoặc các Nhóm nghiên cứu tổ chức xét duyệt đề Cương, đề xuất Nhà trường duyệt cho phép thực hiện.

Hạn chót đăng kí: 10/11/2019

Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY