Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp hệ chính quy Học kì II - Năm học 2019-2020

Thời gian thực hiện:

STT

Tuần

Nội dung 

Thực hiện

1

31

(02/03 - 08/03/2020)

In danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN

Giáo vụ khoa liên hệ P.Đào tạo

2

32

(09/03 - 15/03/2020)

Phân công giáo viên hướng dẫn. Lên danh sách làm thư mời trình Trưởng khoa ký duyệt.

Sinh viên nhận biểu mẫu làm ĐA(Có dấu  khoa) tại Bộ môn

CN.Bộ môn kết hợp thư ký

3

33

(16/03 - 22/03/2020)

Bắt đầu tính thời gian làm ĐATN

Bộ môn chốt danh sách giáo viên hướng dẫn gửi Khoa 

 

CN.Bộ môn, 

Giáo vụ khoa

4

35,

(30/03 – 05/4/2020)

Chốt danh sách đề tài, trình trưởng khoa xét duyệt. Tính từ khi trưởng khoa duyệt đề tài không được thay đổi.

 

 

5

43, 

(25/05 - 31/05/2020)

Kiểm tra tiến độ làm Đồ án tốt nghiệp

(Kiểm tra 50% ĐATN)

Trưởng khoa

CN,Bộ môn

6

51

(20/07 - 26/07/2020)

Nộp Đồ án tốt nghiệp, lên danh sách làm thư mời phản biện trình Trưởng khoa ký duyệt.

CN.Bộ môn

7

52-53

(27/07 – 07/08/2020)

Phản biện.

 

Trưởng khoa CN.Bộ môn, giáo viên phản biện

8

54

(10/08 – 16/08/2020)

Tổ chức Bảo vệ ĐATN 

Trưởng khoa, Bộ môn, thư ký.

Ghi chú: ngày nộp điểm về Trường 30/08/2020.