Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

202806001

Đàm Quốc Việt

Chẩn đoán âm thanh bệnh phổi dùng phương pháp Neural Network trên cơ sở dữ liệu MongoDB

2

196006005

Trần Nguyễn Đăng Khoa

Áp dụng giải thuật di truyền tối ưu hóa bộ điều khiển LQR cho hệ ball and beam

Thời gian dự kiến họp hội đồng: 13g30 thứ bảy ngày 18/03/2023.

Phòng họp hội đồng: xin thông báo sau