Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký học phần bồi dưỡng sau đai học (chương trình 4+1)

Hiện tại, Phòng Sau đại học gia hạn nhận hồ sơ đăng ký học phần bồi dưỡng sau đai học (chương trình 4+1) đến ngày 30/07/2019.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký: XEM TẠI ĐÂY