[DTVT] Kế hoạch làm DATN - HK1 - 2018-2019

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

(Dự kiến)

 

I. Thời gian thực hiện:

STT

Tuần

Nội dung

Thực hiện

1

7

(17/09 - 23/09/2018)

In danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN

 

Giáo vụ khoa liên hệ P.Đại học

2

8

(24/09 - 30/09/2018)

 

Phân công giáo viên hướng dẫn. Lên danh sách làm thư mời trình Trưởng khoa ký duyệt.

Sinh viên nhận biểu mẫu làm ĐATN(Có dấu khoa) tại Bộ môn

Sinh viên đóng học phí (25/09 -27/09/2018)

CN.Bộ môn kết hợp thư ký

 

3

9

(01/10 - 07/10/2018)

Bắt đầu tính thời gian làm ĐATN

Bộ môn chốt danh sách giáo viên hướng dẫn gửi Khoa

 

CN.Bộ môn,

Giáo vụ khoa

4

11

(15/10 - 21/10/2018)

Chốt danh sách đề tài, trình trưởng khoa xét duyệt. Tính từ khi trưởng khoa duyệt đề tài không được thay đổi.

Trưởng khoa

CN,Bộ môn

5

16

(19/11 - 25/11/2018)

Kiểm tra tiến độ làm Đồ án tốt nghiệp

(Kiểm tra 50% ĐATN)

CN.Bộ môn

6

24

(14/01/19 - 20/01/2019)

Nộp Đồ án tốt nghiệp, tổ chức phản biện

CN.Bộ môn

7

25

(21/01/19 - 27/01/2019)

Bảo vệ

 

Trưởng khoa CN.Bộ môn, giáo viên phản biện

II. Danh sách GVHD đồ án tốt nghiệp

Xem tại đây