[DT-VT] Lịch bảo vệ đồ án chuyên ngành

Hội đồng 1 (do thầy Tam và thầy Thịnh hướng dẫn): Nguyễn Kiều Tam- Trần Công Thịnh - ca 3,4 ngày thứ 4 8/5/2019 - Phòng D 904

Hội đồng 2 (do thầy Phương và thầy Hưng hướng dẫn): Trần Thanh Phương + Hà Duy Hưng - ca 3,4 ngày thứ 5 9/5/2019 - Phòng D 904