Tuyển sinh chương trình 4+1

1. Đối tượng tham gia
 • Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình 4+1;
 • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học. 
2. Ưu điểm của chương trình
 • Chỉ áp dụng cho SV đang học tại TDTU;
 • Sinh viên linh hoạt trong việc chọn thời điểm học và môn học;
 • Có cơ hội nhận học bổng từ 25% đến 50% học phí;
 • Rút ngắn thời gian đào tạo, trong 5 năm nhận 2 bằng Đại học và Thạc sĩ;
 • Được xét tương đương các môn giảm khối lượng và thời gian đào tạo;
 • Thời khóa biểu xếp vào cuối tuần;
 • Được bảo lưu các môn đã học trong 5 năm.
3. Cách đăng ký ghi danh và đăng ký học phần 

Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình thạc sĩ 4+1; Tất cả sinh viên đã đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 có thể đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac – Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học); Điều kiện đăng ký học phần chuyên ngành:

 • Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;
 • Sinh viên tự nguyện đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý;
 • Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành.
Sinh viên xem thời khóa biểu tại website của phòng Sau đại học; Cách thức đăng ký: Nộp đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học và bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (A305).

 

4. Học bổng - Học phí 

Học bổng:

 • Được giảm 25%học phí khi đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học;
 • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học theo kết quả học tập tại thời điểm đăng ký khi đăng ký học phần chuyên ngành (Các mức được giảm học học phí tương ứng với học lực như sau: Giỏiđược giảm 50%, Kháđược giảm 30%, các trường hợp còn lại là 25%).
Học phí:
 • Học phần chung: 460.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);
 • Học phần chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành đăng ký sẽ có mức học phí khác nhau (sẽ được tư vấn khi nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau đại học).

 

5. Công nhận môn học và học phần sau đại học
 • Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục môn học tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình thạc sĩ 4+1;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.
6. Danh mục các môn tương đương

Sinh viên tham gia chương trình 4+1 ở các ngành đào tạo của Khoa Điện – Điện tử được xem xét các môn học tương đương theo danh mục đã được ban hành, cụ thể như sau:

 

STT

Tên môn học đại học

Mã MH

Số TC

Tên học phần tương cao học đương/thay thế

Mã học phần tương đương/ thay thế

Số TC

Ngành

1

Kỹ thuật thông tin quang

402083

2

Hệ thống và mạng thông tin quang

EE702040

3

KTVT

2

Hệ thống thông tin vô tuyến

402079

2

Truyền thông vô tuyến nâng cao

EE702010

3

KTVT

3

Kỹ thuật siêu cao tần

402078

2

Lý thuyết và mạch siêu cao tần

EE702100

3

KTVT

4

Kỹ thuật anten truyền sóng

402077

2

Lý thuyết và thiết kế anten nâng cao

EE702110

3

KTVT

5

Xử lý số tín hiệu

402070

3

Xử lý tín hiệu số nâng cao

EE702150

3

KTVT

KTĐKTĐH

6

Truyền thông tương tự và số

402072

3

Truyền thông số nâng cao

EE702180

3

KTVT

7

Kỹ thuật vi điều khiển 2

402086

2

Vi điều khiển và hệ thống nhúng

EE703050

3

KTVT

8

Lý thuyết thông tin

402082

2

Mã hóa và lý thuyết thông tin

EE702090

3

KTVT

9

Xử lý ảnh số

402084

2

Xử lý ảnh số nâng cao

IT701020

3

KTVT

KTĐKTĐH

10

Kỹ thuật điều khiển thông minh

403049

2

Điều khiển thông minh

EE703040

3

KTĐKTĐH

11

Kỹ thuật robot

403050

2

Động lực học và điều khiển robot

EE703060

3

KTĐKTĐH

12

Điều khiển quá trình

403047

3

Tự động hóa điều khiển quá trình

EE703080

3

KTĐKTĐH

13

Truyền động điện

401072

3

Tự động điều khiển truyền động điện

EE703110

3

KTĐ

KTĐKTĐH

14

Năng lượng tái tạo

401076

2

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

EE701030

3

KTĐ

KTĐKTĐH

15

Vận hành nhà máy và hệ thống điện

401079

2

Tối ưu hóa và ổn định HTĐ

EE701010

3

KTĐ

16

Bảo vệ hệ thống điện

401080

2

Bảo vệ và điều khiển HTĐ nâng cao

EE701040

3

KTĐ

17

Giải tích hệ thống điện

401078

2

Giải tích hệ thống điện

EE701130

3

KTĐ

18

Điện tử công suất

403037

3

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

EE703100

3

KTĐ

KTĐKTĐH

 

Ghi chú: Chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1) không ràng buộc về điều kiện về tiếng Anh.

Thông tin chi tiết liên hệ: