TS. Đinh Hoàng Bách

Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện
Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Heriot-Watt University, Edinburgh, Vương Quốc Anh, 2005 - 2009.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1996 - 1998.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1990 - 1995.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 1995 - 2000: Quản lý dự án tại VP Nghiên cứu - Thiết kế Điện, Đại học Bách khoa,Tp.HCM (Văn phòng Dự án của bộ phận High voltage Division, Siemens Vietnam)
  • Năm 2000 - 2001: Quản lý dự án tại Technical & Commercial Department, Schneider Electric, Vietnam.
  • Năm 2001 - 2005: Giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
  • Năm 2005 - 2009: Nghiên cứu sinh tại Heriot-Watt University, Edinburgh, Vương quốc Anh.
  • Năm 2009 - nay: Giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Robotics, Computer Vision, Optimal Control và Intelligent Control, Power Electronics, FACTS và HVDC, Industrial Communication và SCADA 

 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí 

[1] Bach H. Dinh, Matthew W. Dunnigan, Zool H. Ismail, “A Radial Basis Function Network Approach to Approximate the Inverse Kinematics of a Robotic System”, International Journal of Modelling, Identification and Control, Vol. 21, No. 2 (2014), pp. 113 – 124 (ISSN 1746-6180).

[2] B. H. Dinh, M. W. Dunnigan, D. S. Reay, “A Practical Approach for Position Control Of a Robotic Manipulator Using a RBFN and a Simple Vision System”, WSEAS Transactions on System and Control (Journal), Volume 3, Issue 4, 2008, pp. 289-298. (ISSN 2224-2856).

B. Hội nghị 

[1] Bach H. Dinh, “Using an RBF Network with Regularly-Spaced Position Centres to Approximate the Inverse Kinematic of a Robot-Vision System”, the 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2012), Singapore, July 2012.

[2] V. H. Duy, B. H. Dinh, N. T. Phuong “Discrete Time Optimal Tracking Control of BLDC Motor”, The 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Singapore, July 2012.

[3] Bach H. Dinh, Thang T. Nguyen, and Bao Q. Nguyen, “An Alternative Method to Approximate the Inverse Kinematics of Unknown Geometry Manipulators Using an RBFN with Regularly-Spaced Position Centres”, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 282, DOI: 10.1007/978-3-642-41968-3_58, ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

[4] B. H. Dinh, V. H. Duy, D. C. Huynh, “A Novel On-line Training Solution Using a Radial Basis Function Network to Modify the Inverse Kinematic Approximation of a Robot-Vision Systems”, IEEE Power Engineering and Automation Conference, China, September 2011.