ThS. Phạm Hữu Lý

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: phamhuuly@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2005 - 2007.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1999 - 2004.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2004 - 2014: Công tác tại công ty CP Cơ Điện Thủ Đức
  • Năm 2009 - nay: Giảng dạy thỉnh giảng và cơ hữu tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Electric machines, HV system, Electric devices

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Pham, L. H., Nguyen, T. T., Pham, L. D., & Nguyen, N. H. (2019). Stochastic fractal search based method for economic load dispatch.

[2]. Pham, L. H., Duong, M. Q., Phan, V. D., Nguyen, T. T., & Nguyen, H. N. (2019). A High-Performance Stochastic Fractal Search Algorithm for Optimal Generation Dispatch Problem.

[3]. Pham, L. H., Nguyen, T. T., Vo, D. N., & Dinh, B. H. (2016). Optimal Generation Coordination of Hydrothermal System. International Journal of Hybrid Information Technology, 9(5), 13-20.

[4]. Tran, C. D., Dao, T. T., Vo, V. S., & Nguyen, T. T. (2015). Economic load dispatch with multiple fuel options and valve point effect using cuckoo search algorithm with different distributions. International Journal of Hybrid Information Technology, 8(1), 305-316.

[5]. Nguyen, T. T., Vo, D. N., Dinhhoang, B., & Pham, L. H. (2016). Modified Cuckoo Search Algorithm for Solving Nonconvex Economic Load Dispatch Problems. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 14(3), 236.

[6]. Pham, L. H., Nguyen, T. T., & Dinh, B. H. (2016). Adaptive Cuckoo Search Algorithm for Economic Emission Load Dispatch Problem. International Journal of Hybrid Information Technology, 9(4), 105-116.

B. Hội nghị

[1] . Pham, L. H., An, N. H., & Tam, D. T. (2017, December). Modified Flower Pollination Algorithm for Solving Economic Dispatch Problem. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 934-942). Springer, Cham.

[2] . Pham, L. H., Ho, T. H., Nguyen, T. T., & Vo, D. N. (2016, December). Modified bat algorithm for combined economic and emission dispatch problem. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 589-597). Springer, Cham.