ThS. Hà Duy Hưng

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: haduyhung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117
 

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Kĩ thuật viễn thông, ĐH Giao Thông Vận Tải, Tp. Hồ Chí Minh, 2012 - 2014.
  • Cử nhân ngành Điện tử - Viễn thông, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Tp.HCM, 2005 - 2007.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 1999 - 2003: Công ty viễn thông Phương Nam
  • 2004 - 2010: Trường TCCN Công nghệ Tin học Viễn thông Đồng Nai
  • 2011 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • 2017 - nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc

Lĩnh vực nghiên cứu

Bảo mật thông tin lớp vật lý

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

2019

[1]. Van-Duc Phan, Tan N. Nguyen, Minh Tran, Tran Thanh Trang, Miroslav Voznak, Duy Hung Ha and Thanh-Long Nguyen,"Power Beacon-Assisted Energy Harvesting in a Half-Duplex Communication Network under Co-Channel Interference over a Rayleigh Fading Environment: Energy Efficiency and Outage Probability Analysis", Vol.12, No.13, Art.no.2579, Jul.2019.

[2]. Duy Hung Ha, Si Thien Chau Dong, Tan N. Nguyen, Tran Thanh Trang and Miroslav Voznak, "Half-Duplex Energy Harvesting Relay Network over Different Fading Environment: System Performance with Effect of Hardware Impairment", Vol.9, No.11, Art.no.2283, Jun.2019.

[3]. Tan N. Nguyen, Minh Tran, Duy Hung Ha, Tran Thanh Trang and Miroslav Voznak,"Multi-Source in DF Cooperative Networks With PSR protocol Based Full-Duplex Energy Harvesting Over Rayleigh Fading Channel: Performance Analysis", Vol.68, No.3, pp.264-275, May.2019.

[4]. Tan N. Nguyen, T.H.Q. Minh, Thanh-Long Nguyen, Duy Hung Ha and Miroslav Voznak, "Performance Analysis of a User Selection Protocol in Cooperative Networks with Power Splitting Protocol Based Energy Harvesting Over Nakagami-m/Rayleigh Channel", Vol.8, No.4, Art.no.448, Apr.2019.

[5].  Tan N. Nguyen, Minh Tran, Phuong T. Tran, Phu Tran Tin, Thanh-Long Nguyen, Duy Hung Ha and Miroslav Voznak,"On the Performance of Power Splitting Energy Harvested Wireless Full-Duplex Relaying Network with Imperfect CSI over Dissimilar Channels ", Vol.2018, 11 pages, Art.no.6036087, Jan.2019.

[6]. Tan N. Nguyen, Phu Tran Tin, Duy Hung Ha, Miroslav Voznak, Phuong T. Tran, Minh Tran and Thanh-Long Nguyen,"Hybrid TSR–PSR Alternate Energy Harvesting Relay Network over Rician Fading Channels: Outage Probability and SER Analysis", Vol.18, No.11, Art. no. 3839, Nov.2018.

[7]. Van-Duc Phan, Duy Hung Ha, Minh Tran, Tran Thanh Trang, Thanh-Long Nguyen, "Hybrid Decode-Amplify And Forward Protocol (HDAF) of FD EH Relaying Network: Outage Probability Analysis", Telkomnika, Vol.17, No.4 July .2019 (SCOPUS).

[8]. Van-Duc Phan, Duy Hung Ha, Minh Tran, Tran Thanh Trang, " Ba[Mg2Al2N4] Eu2+ phosphor for enhancing the optical quality of the 6600K CPW-LEDs", Telkomnika, Vol.17, No.6 July .2019 (SCOPUS).

[9]. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Thanh-Long Nguyen, Duy-Hung Ha and Miroslav Voznak," Multi-Source Power Splitting Energy Harvesting Relaying Network In Half-Duplex System Over Block Rayleigh Fading Channel: System Performance Analysis", Electronics, Vol.8, No.1, Art.no.67, Jan 2019.(SCIE, IF 2.11)

[10]. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Duy-Hung Ha, Thanh-Long Nguyen and Miroslav Voznak,"Energy harvesting based two-way full-duplex relaying network over Rician fading environment: performance analysis", Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Vol.68, No.1, pp. 111-123, Feb.2019.(SCIE, IF 0.843)

[11]. Tan N. Nguyen, Minh Tran, Phuong T. Tran, Phu Tran Tin, Thanh-Long Nguyen, Duy-Hung Ha and Miroslav Voznak,"On the Performance of Power Splitting Energy Harvested Wireless Full-Duplex Relaying Network with Imperfect CSI over Dissimilar Channels ", Security and Communication Networks, Vol.2018, 11 pages, Art.no.6036087, Jan.2019.(SCIE, IF 0.904)

2018

[1]. Tan N. Nguyen, Phu Tran Tin , Duy-Hung Ha, Miroslav Voznak, Phuong T. Tran, Minh Tran and Thanh-Long Nguyen,"Hybrid TSR–PSR Alternate Energy Harvesting Relay Network over Rician Fading Channels: Outage Probability and SER Analysis", Sensors, Vol.18, No.11, Art. no. 3839, Nov.2018.(SCIE, IF 2.475)

B. Hội nghị

2018

[1]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek, Miroslav Voznak. 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2018), "Performance Analysis of Hybrid Energy Harvesting AF Relaying Networks over Nakagami-m Fading Channels"

[2]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek, Miroslav Voznak, and Tan N. Nguyen. presented AETA2018 which is held in Czech Republic, "A New Protocol for Energy Harvesting Decode-and-Forward Relaying Networks"

[3]. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek, Miroslav Voznak. 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS2018), "A New Protocol based on Optimal Capacity for Energy Harvesting Amplify-and-Forward Relaying Networks"

2017

[1]. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Duy-Hung Ha, Anh-Nhat Nguyen. "Improving Network Performance by Using Multiple Power-Constrained Amplification and-Forward Relays". The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Jan 11, 2017 - Jan 13, 2017, Da Nang, Vietnam.

2016

[1]. Tam Nguyen Kieu, Tuan Nguyen Hoang, Thu-Quen T. Nguyen, Duy-Hung Ha, DT Do anh M. Voznak. "A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay". Applied Mathematics in Engineering and Reliability. Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability (Ho Chi Minh City, Vietnam, 4-6 May 2016)

[2]. Tam Nguyen Kieu, Long Nguyen Ngoc, Hung Kieu Quoc, Duy-Hung Ha , Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak and Martin Mikulec

"A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay". Proceedings of the 39 International Conference on Telecommunication and signal processing TSP (Vienna, Austria, july 2016)

[3]. Tam Nguyen Kieu, Miroslab.Voznak, Thuan Do Dinh, Duy- Hung Ha , Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy. "A Performance Analysis for AF Mode in the Full-duplex Relaying Network". 16th Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2016 KTTO (Ostrawa, Republic of Chzech, 5-6 september, 2016)

[4]. Tam Nguyen Kieu, Nguyen Ngoc Long, Duy- Hung Ha, Tuan Dao Huy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak

"A Performance Analysis in The One-Way Full Duplex Relaying Network". 19th The International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS) Ostrawa, Republic of Chzech, 7-9 september, 2016)

[5]. Tam Nguyen Kieu, Duy-Hung Ha, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, IEEE, Senior member. "An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network". 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), DA NANG, Vietnam, 14-16 september, 2016)

[6]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu, Long Nguyen Ngoc, Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak, Dominik Uhrin. "An Operation Analysis in DF Full Duplex Relay Network". 2016 XI International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) October 24-26, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

[7]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu, Duy-Hung Ha, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, and Thuan Do Dinh and Miroslav Voznak, "A DF Performance Analysis in Half-duplex and Full-Duplex Relaying Network", 3 rd AETA, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, Busan (Korea), December 7-8, 2016.

2015

[1]. Tam. Nguyen. Kieu, D.-T. Do, XN Xuan, TN Nhat, and Duy-Hung Ha , AETA 2015: "Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying Networks: Performance Analysis" Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, ch.Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying Networks: Performance Analysis, pp. 5362. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27247-4-5 .