Nhóm nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống điện (PSO)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO) được thành lập năm 2015 bởi trường đại học Tôn Đức Thắng. Nhóm tập trung vào các thuật toán tối ưu, các giải thuật điều khiển, thông minh để vân hành tối ưu hệ thống điện và điều khiển động cơ.

2. Sứ mệnh

Nhóm chịu trách nhiệm công bố các bài báo trên các tập chí uy tín có chỉ số ISI. Ngoài ra, nhóm cũng trực thuộc khoa Điện-Điện Tử của trường đại học Tôn Đức Thắng và nhóm có nhiệm vụ đẩy mạnh sự phát triển khoa học của khoa, đào tạo nghiên cứu viên có chất lượng cho khoa và trường.

3. Hướng nghiên cứu

• Áp dụng các giải thuật tối ưu cho các bài toán tối ưu hệ thống điện

• Quang học

• Điều khiển thông minh, điều khiển robot

• Điều khiển trượt

4. Thành viên

Anh-Thang.png

 

TS. Nguyễn Trung Thắng

Trưởng nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán tối ưu, Vận hành tối ưu hệ thống điện, năng lượng tái tạo

Anh-QuocAnh.png

 

TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Quang học, Kỹ thuật điện-điện tử

Anh-Bach.png

 

TS. Đinh Hoàng Bách

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, tối ưu hệ thống điện
Anh-Trang.png

TS. Nguyễn Công Tráng

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt
Anh Ly

ThS. Nguyễn Hữu Lý

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt
Anh Cuong

TS. Trần Đình Cương

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt

5. Công bố mới (trong danh mục ISI và Scopus)

 1. T.T. Nguyen, D.N. Vo; Improved Particle Swarm Optimization for Combined Heat and Power Economic Dispatch; Scientia Iranica, Vol. 23 (2016), pp. 1318 - 1334 (ISI).
 2. Nguyen Doan Quoc Anh, Hsiao-Yi Lee; Improving the angular color uniformity and the lumen output for multi-chip white LED lamps by green CE0.67 Tb0.33 MgAl11 O19:Ce, Tb phosphor; Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 39 (2016), pp. 871-875 (ISI).
 3. Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo, Bach Hoang Dinh; Cuckoo search algorithm for combined heat and power economic dispatch; International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 81 (2016), pp. 204-214 (ISI).
 4. Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo; The application of one rank cuckoo search algorithm for solving economic load dispatch problems; Applied Soft Computing, Vol. 37 (2015), pp. 763-773 (ISI).
 5. Cong-Trang Nguyen, Nguyen Van Phuoc, Van-Duc Phan, "Chattering Suppression Single Phase Variable Structure Controller for Mismatched Uncertain Interconnected Systems with Extended Perturbations", Control Engineering and Applied Informatics (CEAI), Vol.24, No.4, pp. 24-37, 2022. (SCIE)
 6. Cong-Trang Nguyen, Chiem Trong Hien, Van-Duc Phan, "Single phase second order sliding mode controller for complex interconnected systems with extended disturbances and unknown time-varying delays", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol.12, No.5, pp. 4852-4860, October 2022. (Scopus, Q2)
 7. Nguyen, T. T., Nguyen, T. T., & Nguyen, T. D. (2023). Minimizing electricity cost by optimal location and power of battery energy storage system using wild geese algorithm. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 12(3), 1276-1284. (Scopus, Q3)
 8. Nguyen, L. D. L., Nguyen, P. K., Vo, V. C., Vo, N. D., Nguyen, T. T., & Phan, T. M. (2023). Applications of Recent Metaheuristic Algorithms for Loss Reduction in Distribution Power Systems considering Maximum Penetration of Photovoltaic Units. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2023. (SCIE, Q3)
 9. Nguyen, Thang Trung, Hung Duc Nguyen, and Minh Quan Duong. "Optimal Power Flow Solutions for Power System Considering Electric Market and Renewable Energy." Applied Sciences 13.5 (2023): 3330. (SCIE, Q2)
 10. Nguyen, Thuan Thanh, and Thang Trung Nguyen. "Power Loss Minimization by Optimal Placement of Distributed Generation Considering the Distribution Network Configuration Based on Artificial Ecosystem Optimization." Advances in Electrical and Electronic Engineering 20.4 (2023): 418-431. (Scopus, Q4)
 11. Nguyen, Tien Xuan, Minh Chau Huu Nguyen, and Cuong Dinh Tran. "Sensor fault diagnosis technique applied to three-phase induction motor drive." Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11.6 (2022): 3127-3135. (Scopus, Q3)
 12. Tran, C. D., Kuchar, M., Sobek, M., Sotola, V., & Dinh, B. H. (2022). Sensor fault diagnosis method based on rotor slip applied to induction motor drive. Sensors, 22(22), 8636. (SCIE, Q2)
 13. Vu, Quang Sy, Cuong Dinh Tran, et al. "A current sensor fault diagnosis method based on phase angle shift technique applying to induction motor drive." International Journal of Power Electronics and Drive Systems 13.3 (2022): 1315-1325. (Scopus, Q3)
 14. Pham, Thai Dinh, Thang Trung Nguyen, and Le Chi Kien. "Optimal Placement of Photovoltaic Distributed Generation Units in Radial Unbalanced Distribution Systems Using MATLAB and OpenDSS-Based Cosimulation and a Proposed Metaheuristic Algorithm." International Transactions on Electrical Energy Systems 2022 (2022). (SCIE, Q3)