Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh của khoa Điện - Điện tử:

tdtu

tdtu

tdtu