Thạc sĩ ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

1. Tên ngành:

- Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Tên ngành tiếng Anh: Automation and Control Engineering

2. Trình độ đào tạo: Cao học

3. Văn bằng: Thạc sĩ

4. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cao học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Điều khiển và tự động hóa; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về thực hành và thiết kế hệ tự động; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

5. Danh mục các học phần

STT

Mã số  học phần

Học phần

Tín chỉ

Học phần chung (tổ chức thường xuyên ở mỗi học kỳ)

15

1

FL700000

Tiếng Anh

10

2

SH700000

Triết học Mác – Lênin

3

3

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Học kỳ thứ 1

15

1

EE703030

Điều khiển tối ưu và bền vững

3

2

EE703020

Hệ thống điều khiển phi tuyến và thích nghi

3

3

 

Học phần tự chọn 1

3

4

 

Học phần tự chọn 2

3

5

 

Học phần tự chọn 3

3

Học kỳ thứ 2

15

1

 EE703040

Điều khiển thông minh

3

2

 

Học phần tự chọn 4

3

3

 

Học phần tự chọn 5

3

4

 

Học phần tự chọn 6

3

5

 

Chuyên đề nghiên cứu tự chọn

3

Học kỳ thứ 3

15

1

 EE701000

Luận văn thạc sĩ

15

  Tổng cộng

60

 

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

B.2. Các học phần chuyên ngành tự chọn 

(chọn 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

 

 

EE703010

Điều khiển hệ đa biến

Multivariable Control

3

3

0

EE703050

Vi điều khiển và hệ thống nhúng

Microcontroller and Embedded Systems

3

3

0

EE703060

Động lực học và điều khiển robot

Robotics

3

3

0

EE703070

Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống

Modelling & System Identification

3

3

0

EE703080

Tự động hóa điều khiển quá trình

Automation for Process Control

3

3

0

EE703090

Hệ thống sản xuất mềm dẻo & tích hợp máy tính

CIM & FMS

3

3

0

EE703100

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

Advanced Power Electronics and Applications

3

3

0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation Control for Electrical Drives

3

3

0

EE702140

Xử lý ảnh số nâng cao

Advanced Digital Image Processing

3

3

0

EE702150

Xử lý tín hiệu số nâng cao

Advanced Digital Signal Processing

3

3

0

EE702160

Mạng cảm biến không dây

Wireless Sensor Network

3

3

0

EE703150

VHDL

VHDL

3

3

0

EE701050

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable Sources and Applications

3

3

0

EE703160

Chuyên đề nghiên cứu về robot

Advanced Topics in Robot

3

3

0

EE703170

Chuyên đề nghiên cứu về cơ điện tử

Advanced Topics in Mechatronics

3

3

0

EE703190

Chuyên đề nghiên cứu về tự động truyền động

Advanced Topics in Control of Electrical Drives

3

3

0

EE703180

Chuyên đề nghiên cứu về đo lường

Advanced Topics in Measurement

3

3

0

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin liên hệ:

  • Phòng Sau đại học (Phòng B002)

Web: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si

Email: sdh@tdtu.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/

Hotline: 0944 314 466

  • Khoa Chuyên môn (Phòng C117)

Thầy TS. Trần Đức Anh Minh

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phone: (+84)0902814085