Dr. Nguyen Dao

Lecturer of Electrical Engineering Department
Email: nguyendao@tdtu.edu.vn
Office: C118

Education 

  • PhD, Thermodynamic, Technical University Dresden, Germany, 1978- 1982.
  • MEng, Thermal Enginerring, Ha Noi-Technical University, Vietnam, 1966-1971.

Professional Experiences

  • 1971 – 1978: Lecturer at the University of Transport and Communications, Ha Noi, Vietnam.
  • 1978 – 1982: Ph.D. candidate at the Dresden University of Technology, Germany.
  • 1982 – 1989: Vice-Chairman of Electrical and Electronics Department, Da Nang University of Technology, Vietnam.
  • 1990 – 2004: Researcher at the Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam.
  • 2004 – 2013: Chairman of Electrical and Electronics Department, Ton Duc Thang University, Vietnam.
  • 2013 – now: Lecturer at Electrical and Electronics Department, Ton Duc Thang University, Vietnam.

Areas of interest

Renewable energy; Heat technology.

PUBLICATIONS

A. Journals

 [1] Nguyen Trung Thang, Nguyen Dao, Đinh Hoang Bach, “Điều độ kinh tế phát thải hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn bằng phương pháp ALHN”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 5 [66], 2013.

[2] Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Đuc Cuong, “Giải bài toán tối ưu tổ máy phát đa nhiên liệu sử dụng hàm tương đương và lý thuyết Lagrange”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 9 [58], 2012.

B. Conferences

[1] Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Duc Cuong, “A Simplified Method For Economic Dispatch With Multiple Fuel Options”, The International Green Technology Workshop/Conference/Exhibition IGTWCE 2012, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2012.