Dr. Huynh Van Van

Lecturer of Electrical Engineering Department
Email: huynhvanvan@tdtu.edu.vn
Office: C118

Education

  • PhD, Automation, University of Da-Yeh, Taiwan, 2012-2015.
  • MEng, Electrical Equipment, Network and Power Station, HCMC University of Education and Technology, Vietnam, 2006-2008.
  • Bachelor, Electrical Engineering, HCMC University of Education and Technology, Vietnam, 2000-2005.

Professional Experiences

  • 2007 - 2009: Lecturer at Industrial and trade college.
  • 2009 - 2012: Lecturer at Ton Duc Thang university.
  • 2012 - 2015: Study Ph.D at Dayeh University, Taiwan.
  • 2015 - Now: Lecturer at Ton Duc Thang University.

Areas of interest

Load frequency control,Variable structure control, sliding mode control, full/reduced-order observer, time-varying delay systems, interconnected systems, linear/nonlinear systems.

PUBLICATIONS

A. Journals

[1] Phan Van Duc, Huynh Van Van and Yao-Wen Tsai, “Adaptive output feedback sliding mode control for time-delay systems with extended disturbance”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, pages 1-9, 2016. (SCIE)

[2] Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “A multitask sliding mode control for mismatched uncertain large-scale systems”, International Journal of Control, vol. 88, no. 9, pages 1911-1923, 2015. (SCI)

[3] Huynh Van Van, Yao-Wen Tsai and Phan Van Duc, “Adaptive output feedback sliding mode control for complex interconnected time-delay systems” Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 239584, 16 pages, 2015. (SCIE)

[4] Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “Output feedback and single-phase sliding mode control for complex interconnected systems,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 946385, 16 pages, 2015. (SCIE)

[5] Yao-Wen Tsai, Phan Van Duc and Huynh Van Van, “A new variable structure control scheme for mismatched uncertain large scale systems” Applied Mechanics and Materials, pp 789-793, 2015

[6] Huynh Van Van and Yao-Wen Tsai, “New approach in decentralized adaptive output feedback controller design for mismatched uncertain large scale systems using linear matrix inequalities”, Journal of Science and Engineering Technology, vol. 10, no. 2, pp.27-38 (2014).

[7] Vu Phan Tu, Nguyen Nhat Nam, Huynh Van Van, “The finite element method for simulation ligtning-transient voltage of grounding systems with non-unifrom parameters,” Journal of Technology and Science, No. 73B, pp 26-31, Vietnam, 2009.

[8] Vu Phan Tu, Huynh Van Van, Nguyen Nhat Nam, “The non-uniform finite difference and finite element methods for modeling grounding systems,” Journal of Technology and Science, No. 75, pp. 88-93, Vietnam, 2010.

[9] Huynh Van Van, “Optimal design of grounding system based on IEEE. Std.80-2000 standards”, Journal of Science and Technology, Ton Duc Thang Unviersity, pp. 34-39, 2011.

[10] Vũ Phan Tú, Nguyễn Nhật Nam, Huỳnh Văn Vạn, Huỳnh Quốc Việt “Mô phỏng đáp ứng quá độ của lưới nối đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn,” Tạp chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam, Tập. 13, Số. K1, trang 49-55, 2010.

B. Conferences

[1] Huynh Van Van and Minh Hoang Quang Tran, “Observer-based output feedback control design for mismatched uncertain systems”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 553-561, 2015.

[2] Huynh Van Van and Dinh Hoang Bach, “Second order sliding mode control design for active magnetic bearing system”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 519-529, 2015.

[3] Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, Lee Cua Ting, Kuo Kai Shyu, “Decentralized output feedback control for mismatched uncertain large scale systems: an LMI approach”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 403-411, 2013.

[4] Yao-Wen Tsai and Huynh Van Van, “Adaptive output feedback control for mismatched uncertain systems: single phase sliding mode approach” Proceedings- IEEE IS3C 2014. June 2014, pp. 990-993.

[5] Vu Phan Tu, Huynh Van Van, Nguyen Nhan Nam, “Simulating the lightning transient response of the uniform and optimized grounding systems using fem”, The International Symposium on Advanced Engineering, Korea, pp.359-362 – March 2009.

[6] Huỳnh Văn Vạn “Phương pháp PTHH và sai phân hữu hạn không đồng nhất cho mô phỏng thế hệ thống nối đất” Hội nghị khoa học “Công Nghệ Xanh Và Phát Triển Bền Vững” Trường ĐSPKT TP HCM, trang 77-82, 2011.