[Elec-Telecom] Schedule for 50% Presentation of Embedded System Project

Danh sách hội đồng bảo vệ 50% đồ án HTN - Bộ môn Điện tử - Viễn thông:

HĐ1: SV thầy Tân+thầy Nam hướng dẫn sáng thứ 4 ngày 3-4 bắt đầu 9h30

HD2: SV thầy Khoa+thầy Đức hướng dẫn chiều thứ 3 ngày 2-4 bắt đầu 15h

HD3: SV thầy Thoại+thầy Phương hướng dẫn sáng thứ 5 ngày 4-4 bắt đầu 9h30

HD4: SV Cô Hạnh+thầy Tam hướng dẫn chiều thứ 5 ngày 4-4 bắt đầu 13h

HD5: SV thầy Nhân+thầy Hưng hướng dẫn chiều thứ 5 ngày 4-4 bắt đầu 15h

HD6: SV thầy Vinh+thầy Thịnh hướng dẫn sáng thứ 6 ngày 5-4 bắt đầu 9h30

Tất cả sẽ được bảo vệ tại phòng D904

Lưu ý: tất cả SV khi đi bảo vệ phải có tờ nhiệm vụ đồ án và tiến trình làm đồ án phải có đầy đủ chữ kí mới hợp lệ.