TS. Phạm Duy Thanh

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: phamduythanh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Kỹ sư, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, 2008-2013
  • Thạc sỹ, Trường Chinese Culture University, Taipei, Đài Loan, 2013-1015
  • Tiến sỹ, Trường University of Ulsan, Hàn Quốc, 2016-2021

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2015-2016: Thực tập giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Năm 2021-2022: Làm Postdoctoral Researcher tại trường Kongju National University, Cheonan, Hàn Quốc.

Lĩnh vực nghiên cứu

Cognitive radio network, Deep reinforcement learning, Energy harvesting, Resource allocation, Reconfigurable intelligent surface, NOMA, UAV, Mobile edge computing.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[J1] Pham Duy Thanh, Hiep Vu-Van, and Insoo Koo, “Secure multi-hop data transmission in cognitive radio networks under attack in the physical layer,” Wireless Personal Communications, vol. 103, no. 2, pp. 1615-1631, Nov. 2018.

[J2] Pham Duy Thanh, Hiep Vu-Van, and Insoo Koo, "Efficient channel selection and routing algorithm for multihop, multichannel cognitive radio networks with energy harvesting under jamming attacks,” Security and Communication Networks 2018 (2018).

[J3] Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “A POMDP-based Long-term Transmission Rate Maximization for Cognitive Radio Networks with Wireless-Powered Ambient Backscatter,” International Journal of Communication Systems, vol. 32, no. 12, Aug. 2019.

[J4] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, Hiep Vu-Van, and Insoo Koo, “Efficient attack strategy for legitimate energy-powered eavesdropping in tactical cognitive radio networks,” Wireless Networks, vol. 25, no. 6, pp. 3605-3622, Aug. 2019.

[J5] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, and Insoo Koo, “Joint resource allocation and transmission mode selection using a pomdp-based hybrid half-duplex/full-duplex scheme for secrecy rate maximization in multi-channel cognitive radio networks,” IEEE Sensors Journal, vol. 20, no. 7, pp. 3930-3945, Dec. 2019.

[J6] Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Hybrid NOMA/OMA-Based Dynamic Power Allocation Scheme Using Deep Reinforcement Learning in 5G Networks,” Applied Sciences, vol. 10, no. 12, Jun. 2020.

[J7] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo,“Cache- Enabled Data Rate Maximization for Solar-Powered UAV Communication Systems,” Electronics, vol. 9, no. 11, pp. 1-28, Nov. 2020.

[J8] Hoang Thi Huong Giang, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Deep Q-learning-Based Resource Allocation for Solar-Powered Users in Cognitive Radio Networks,” ICT Express, vol. 7, Issue 1, pp. 49-59, Mar. 2021.

[J9] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo, "Packet Delivery Maximization Using Deep Reinforcement Learning-Based Transmission Scheduling for Industrial Cognitive Radio Systems," in IEEE Access, vol. 9, pp. 146492-146508, 2021.

[J10] Pham Duy Thanh, Hoang Thi Huong Giang and I. -P. Hong, "Anti-Jamming RIS Communications Using DQN-Based Algorithm," in IEEE Access, vol. 10, pp. 28422-28433, 2022.

B. Hội thảo quốc tế

[C1] Kuo-Ho Su, Pham Duy Thanh, Tsing-Tshih Tsung, Chan-Yun Yang, “Fuzzy model control for maglev suspension system,” International Conference on System Science and Engineering, vol. 276, pp. 523 – 535, 2015.

[C2] Xuan-Xinh Nguyen, Pham Duy Thanh, Thu-Quyen Nguyen, Dinh-Thuan Do, “Advanced protocol for wireless information and power transfer in full fuplex DF relaying networks,” International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability, vol. 1, pp. 133-138, 2016.

[C3] Pham Duy Thanh, H. Vu-Van, V. Shakhov, and I. Koo, “Secure multi-hop data transmission in cognitive radio networks under attack in the physical layer,” in Proceedings of the 12th International Forum on Strategic Technology (IFOST), Ulsan, South Korea, pp. 76–79, Jun. 2017.

[C4] Pham Duy Thanh, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo, “UAV-assisted NOMA Downlink Communications Based on Content Caching,” 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Oct. 2020, Jeju, Korea.

[C5] Hoang Thi Huong Giang, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Dynamic Power Allocation Scheme for NOMA Uplink in Cognitive Radio Networks Using Deep Q Learning,” 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Oct. 2020, Jeju, Korea.