TS. Hoàng Thị Hương Giang

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: hoangthihuonggiang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Kỹ sư, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, 2008-2013
  • Thạc sỹ, Trường Chinese Culture University, Taipei, Đài Loan, 2013-1015
  • Tiến sỹ, Trường University of Ulsan, Hàn Quốc, 2016-2021

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2015-2016: Thực tập giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Năm 2021-2022: Làm Postdoctoral Researcher tại trường đại học Korea, Seoul, Hàn Quốc.

Lĩnh vực nghiên cứu

Cognitive radio network, Deep reinforcement learning, Energy harvesting, Resource allocation, Reconfigurable intelligent surface, NOMA, UAV, Mobile edge computing.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[J1] Han-Yen Tu, Chih-Hsien Hsia, and Hoang Thi Huong Giang, “An efficient adaptive image enhancement method in wavelet domain for handwritten document,” Journal of Applied Science and Engineering, pp. 357-370, 2016.

[J2] Hoang Thi Huong Giang, Hiep Vu-Van, and Insoo Koo, “POMDP-Based Throughput Maximization for Cooperative Communications Networks with Energy-Constrained Relay under Attack in the Physical Layer,” Applied Sciences, vol. 8, no. 10, Oct. 2018.

[J3] Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “A POMDP-based Long-term Transmission Rate Maximization for Cognitive Radio Networks with Wireless-Powered Ambient Backscatter,” International Journal of Communication Systems, vol. 32, no. 12, Aug. 2019.

[J4] Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, and Insoo Koo, “Uplink NOMA-based Long-Term Throughput Maximization Scheme for Cognitive Radio Networks: An Actor-Critic Reinforcement Learning Approach,” Wireless Networks, vol. 27, no. 2, pp. 1319-1334, Jan. 2021.

[J5] Hoang Thi Huong Giang, Tran Nhut Khai Hoan, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Hybrid NOMA/OMA-Based Dynamic Power Allocation Scheme Using Deep Reinforcement Learning in 5G Networks,” Applied Sciences, vol. 10, no. 12, June 2020.

[J6] Hoang Thi Huong Giang, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Deep Q-learning-based Resource Allocation for Solar-Powered Users in Cognitive Radio Networks,” ICT Express, vol. 7, Issue 1, pp. 49-59, March 2021.

[J7] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo, “Cache-Enabled Data Rate Maximization for Solar-Powered UAV Communication Systems,” Electronics, vol. 9, no. 11, pp. 2050-2059, Mar. 2020.

[J8] Pham Duy Thanh, Tran Nhut Khai Hoan, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo, "Packet Delivery Maximization Using Deep Reinforcement Learning-Based Transmission Scheduling for Industrial Cognitive Radio Systems," in IEEE Access, vol. 9, pp. 146492-146508, 2021.

[J9] Pham Duy Thanh, Hoang Thi Huong Giang and I. -P. Hong, "Anti-Jamming RIS Communications Using DQN-Based Algorithm," in IEEE Access, vol. 10, pp. 28422-28433, 2022.

B. Hội thảo quốc tế

[C1] Han- Yen Tu, Ching- Huang Hsieh, Huong- Giang Hoang, “Compression of phase image for three-dimensional object.” International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices, pp. 97-100, July 2014.

[C2] Chih-Hsien Hsia, Huong-Giang Hoang, and Han-Yen Tu, “Document image enhancement using adaptive directional lifting-based wavelet transform,” IEEE International Conference on Consumer Electronics- Taiwan, pp. 432-433, June 2015. 

[C3] Hoang Thi Huong Giang, Pham Duy Thanh, and Insoo Koo, “Dynamic Power Allocation Scheme for NOMA Uplink in Cognitive Radio Networks Using Deep Q Learning,” 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Oct. 2020, Jeju, Korea.

[C4] Pham Duy Thanh, Hoang Thi Huong Giang, and Insoo Koo, “UAV-assisted NOMA Downlink Communications Based on Content Caching,” 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Oct. 2020, Jeju, Korea.