ThS. Ngô Tú Quỳnh

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: ngotuquynh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

 

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh, 2014 - 2016.
  • Cử nhân ngành Điện tử - Máy tính, California State University Los Angeles, USA, 2009 - 2013.
  • Cử nhân ngành Cơ khí, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2009 - 2013: Trợ giảng tại Trường Los Angeles City College, US
  • 2014 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • 2017 - nay: Nghiên cứu sinh tại Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

Lĩnh vực nghiên cứu

Multimedia compression & communication

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

B. Hội nghị

1. Ngo Q.T., Dang D.N.M. (2018) Enhanced Self-sorting Based MAC Protocol for Vehicular Ad-Hoc Networks. In: Duy V., Dao T., Zelinka I., Kim S., Phuong T. (eds) AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application. AETA 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 465. Springer, Cham

2. Dang D.N.M., Ngo Q.T., Dang H.N., Vo P.L. (2018) Analytical Study of the IEEE 1609.4 MAC in Vehicular Ad Hoc Networks. In: Duy V., Dao T., Zelinka I., Kim S., Phuong T. (eds) AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application. AETA 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 465. Springer, Cham

3. Ngo Q.T., Dang D.N.M. (2017) A Dynamic Cooperative MAC Protocol for Vehicular Ad-hoc Networks. In: Duy V., Dao T., Kim S., Tien N., Zelinka I. (eds) AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. AETA 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 415. Springer, Cham.

4. Dang D.N.M., Ngo Q.T., Dang H.N., Vo P.L., Hong C.S. (2017) Directional Multi-channel MAC for VANETs. In: Duy V., Dao T., Kim S., Tien N., Zelinka I. (eds) AETA 2016: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. AETA 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 415. Springer, Cham.

5. Dang D.N.M., Ngo Q.T., Dang H.N., Hong C.S. (2016) A Multi-channel MAC Protocol with Power Control for Wireless Ad Hoc Networks. In: Duy V., Dao T., Zelinka I., Choi HS., Chadli M. (eds) AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 371. Springer, Cham.

6. Duc Ngoc Minh Dang, Hanh Ngoc Dang, Phuong Luu Vo and Quynh Tu Ngo, "A Cooperative - Efficient - Reliable MAC protocol for Vehicular Ad hoc Networks", 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC-2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, Oct 14-16. 2015.