Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN Học kì II năm học 2017-2018 - Bộ môn Kĩ thuật điện

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

03/07/2018 - 06/07/2018

- Sinh viên in cuốn nộp phải theo format của hướng dẫn làm đồ án trên website http://dee.tdtu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=280&lang=vi

- Sinh viên nộp Đồ án tốt nghiệp về phòng C118

- Sinh viên

- Giáo viên hướng dẫn

2

07/07/2018 - 12/07/2018

- Sinh viên tự in cuốn ĐATN và phiếu phản biện và tự liên hệ Giảng Viên Phản Biện

- Sau khi phản biện xong sinh viên phải nộp phiếu phản biện về thư ký hội đồng tại phòng C118 trước 17h00, Thứ 5, ngày 12/07/2018.

- Sinh viên

- Giáo viên phản biện

- Thư ký

3

14/07/2018

(Sáng - Chiều, Thứ 7)

 

- Tổ chức Bảo vệ ĐATN

- Tại buổi bảo vệ, sinh viên phải in 3 cuốn để gửi cho các thành viên hội đồng tại buổi bảo vệ.

Trưởng khoa, Bộ môn, thư ký, sinh viên.

 

Lưu ý: Danh sách chi tiết phân công GVPB sẽ thông báo cho các bạn sau.

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN