[DT-VT] Phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN và kế hoạch thực hiện ĐATN HK 2/2017-2018

Sinh viên xem phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN Học kỳ 2/2017-2018 (Xem tại đây)  và Kế hoạch thực hiện ĐATN (Xem tại đây)