[DT-VT] Kế hoạch bảo vệ ĐATN HK1 - 1718

Sinh viên xem danh sách hội đồng bảo vệ: Tại đây

Phòng bảo vệ ĐATN cho hội đồng 1, 2, và 3 chiều thứ 4 24/1/2018 lúc 13h00 như sau: HD1: E301 - HD2: E312 - HD3: E214. Sinh viên trong lịch bảo vệ yêu cầu đến sớm để chuẩn bị phòng ốc, pano và banner.